vår 2024
SSO-3040 Forskningsmetoder og vitenskapsteoretiske perspektiver - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid og master i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som et enkeltemne

Innhold

Emnet gir grunnlag for at studenten kan planlegge og gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse i forbindelse med egen masteroppgave, og at studenten kan kritisk vurdere forskning og kunnskapsproduksjon, samt praksis.

Emnet gir en fordypning i samfunns- og vitenskapsteoretiske perspektiver som har blitt introdusert tidligere i studiet. Emnet gir også en innføring i forskningsetiske standarder


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om ulike kunnskapsparadigmer og forklaringsmodeller, og betydningen disse har for valg av metodologisk tilnærming
 • har avansert kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder
 • har avansert kunnskap om forsknings- og prosjektdesign, samt etikk innenfor barnevern som fagområde
 • forstår hvordan ulike vitenskapsteoretiske posisjoner får betydning for kunnskapsforståelse, kunnskapsanvendelse og kunnskapsutvikling

Ferdigheter

Studenten kan

 • vurdere vitenskapelig kvalitet av egen og andres forskning med tanke på det underliggende metodiske og vitenskapsteoretiske perspektivet
 • evaluere validitet og reliabilitet, samt forskningsetiske aspekt i forskning på sårbare grupper.
 • utvikle et adekvat forskningsdesign for å svare på spesifikke forskningsspørsmål
 • samle inn egne data og analysere disse på metodisk adekvate måter.
 • formidle forskningsbasert kunnskap til fagfelleskapet og allmennheten

Generell kompetanse

Studenten kan

 • forankre valg av forskningsmetode i vitenskapsteoretiske posisjoner
 • anvende relevante begreper i diskusjoner om forskningsmetodikk
 • selvstendig planlegge og gjennomføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekt
 • ta faglig begrunnet stilling til barnevernfaglige problemstillinger i fagfelleskapet og i allmenheten.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er som utgangspunkt hovedspråk i undervisning, men det kan også bli undervist på et annet skandinavisk språk eller på engelsk.

Undervisning

 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper
 • seminarer

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 04.06.2024–05.06.2024 30 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Ett skriftlig arbeidskrav.
 • Det kreves tilstedeværelse på minimum 70 % av all undervisning i emnet

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SSO-3040
 • Tidligere år og semester for dette emnet