vår 2024
SSO-3025 Samfunnsarbeid, samskaping og bærekraft - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid. Emnet kan ikke tas som et enkeltemne

Innhold

Emnet omhandler samfunnsforhold, mobilisering og bærekraft. Emnet utfordrer studentene til å se sammenhenger mellom sosiale problemer og samfunnsmessige forandringer. Gjennom emnet skal studentene få kunnskap og verktøy til å analysere samskapingsprosesser.

Hva lærer du

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskap om tilnærminger i samfunnsarbeid.
 • avansert kunnskap om betingelser for deltakelse og mobilisering
 • inngående kunnskap om ulike tilnærminger til -og vilkår for samskaping.
 • kunnskap om sammenhenger mellom sosiale problemer og globale utfordringer

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og reflektere over hvordan samfunnsarbeid kan bidra til deltagelse og mobilisering på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
 • reflektere kritisk over utfordringer ved samskaping.
 • reflektere over sammenhenger mellom menneskers livskår og globale samfunnsendringer.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere kritisk over tilnærminger i samfunnsarbeid.
 • analysere vilkår for deltakelse, mobilisering og samskapingsprosesser.
 • anvende kunnskap om samfunnsforhold for å bidra til sosiale endringer og bærekraft.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er som utgangspunkt hovedspråk i undervisning, men det kan også bli undervist på et annet skandinavisk språk eller på engelsk. Eksamensspråket er norsk, men studentene har mulighet for å skrive på et skandinavisk språk eller engelsk til skriftlig eksamen.

Undervisning

 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper
 • seminarer

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 12.03.2024 09:00 (Utlevering)
14.03.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Ett skriftlig arbeidskrav
 • Det kreves tilstedeværelse på minimum 70% av all undervisning i emnet

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SSO-3025
 • Tidligere år og semester for dette emnet