høst 2024
SSO-3020 Yrkesutøvelse og kunnskapsforvaltning i sosialt arbeid - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet belyser sosialt arbeids mandat, posisjon og muligheter under endrede rammebetingelser i velferdssamfunnet. I emnet behandles temaer som yrkesutøverens rolle, tjenesteutforming og beslutningsprosesser i sosialt arbeid.

I emnet presenteres sentrale temaer knyttet til utviklingen i velferdssamfunnet, og hvordan dette innvirker på sosialt arbeids perspektiver, tilnærminger og praksis. Emnet omhandler aktuelle sosialpolitiske føringer med vekt på forebyggende arbeid og samarbeid på tvers av velferdstjenester.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har

 • inngående kunnskap om systembetingelser og sosialpolitiske rammer i sosialt arbeid.  
 • inngående kunnskap om beslutningsprosesser og dilemmaer i sosialt arbeid.  
 • inngående kunnskap om yrkesutøvelse som understøtter forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid. 

Ferdigheter 

Studenten kan

 • kritisk analysere utviklingstrekk i velferdsstaten.
 • anvende ulike perspektiver som muliggjør handlingsrom i sosialt arbeid.
 • kritisk reflektere over beslutningsprosesser i profesjons- og yrkesutøvelse.
 • analysere endrede betingelser for velferdsyrkenes mandat i sosialfaglig arbeid.
 • kan anvende sosialfaglige tilnærminger i forebyggende arbeid.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende ulike sosialfaglige perspektiver og kritisk refleksjon over beslutningsprosesser.
 • anvende nyere perspektiver og ferdigheter på ulike arbeidsområder.
 • utøve kritisk refleksjon over egen profesjons- og yrkesrolle.
 • anvende sosialfaglige perspektiver om forebyggende arbeid i samarbeid med ulike profesjoner.
 • analysere endringer i sosialpolitiske føringer og rammebetingelser for tjenesteutforming.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er som utgangspunkt hovedspråk i undervisning, men det kan også bli undervist på et annet skandinavisk språk eller på engelsk. Eksamensspråket er norsk, men studentene har mulighet for å skrive på et skandinavisk språk eller engelsk til skriftlig eksamen.

Undervisning

I emnet vil følgende læringsformer inngå:

 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper
 • seminarer

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 10.12.2024 09:00 (Utlevering)
12.12.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

* Ett skriftlig arbeidskrav.

* Det kreves tilstedeværelse på minimum 70% av all undervisning i emnet.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SSO-3020
 • Tidligere år og semester for dette emnet