høst 2023
SSO-3012 Velferdsarbeid og endringskompetanse - 10 stp

Emnetype

Emne kan tas som enkeltemne. Informasjon om søknadsfrister og hvordan du søker opptak som enkeltemnestudent, se nettsiden Søking og opptak.

Opptakskrav

Opptakskravet til Master i velferdsendring er:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.


Innhold

Emnet gir inngående kunnskap om velferdsarbeid både på individ- og systemnivå. Videre fokuseres det på endringskompetanse, med utgangspunkt i medvirkning og samarbeid med personer i utsatte posisjoner og aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor. Det fokuseres på hvordan endringsprosesser kan igangsettes, ledes, gjennomføres og evalueres.

I emnet inngår kunnskap om velferdsstatens målsetninger og ordninger, samt organisering og ledelse innen velferdssektoren. I emnet utdypes utfordringer velferdssektoren står overfor for å kunne gi gode velferdstjenester i fremtiden, og hvilke behov for endring og fornyelse dette innebærer. Emnet gir forståelse av myndiggjørende prosesser. Videre gir emnet oversikt over viktige perspektiver, begreper og teorier for å forstå endringsarbeid, deriblant sosial innovasjon, endringskompetanse, brukermedvirkning og sosialt entreprenørskap.


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om teorier, begreper og perspektiver knyttet til velferdsarbeid, innovasjon i og organisering av endringsaktivitet i velferdssektoren
 • har inngående kunnskap om brukermedvirkning og myndiggjørende prosesser
 • kan analysere utfordringer personer i utsatte posisjoner opplever knyttet til sin egen kultur, historikk, tradisjon, egenart og plassering i samfunnet.
 • har avansert kunnskap om hvordan en i samarbeid med aktuelle aktører kan initiere, gjennomføre og evaluere endringsprosesser med utgangspunkt i framkomne ønsker og behov
 • har inngående kunnskap om sammenhengen mellom beslutninger og konsekvensene disse får på individ-, organisasjons- og systemnivå

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjenkjenne og utforme løsninger på utfordringer innen velferdssektoren og arbeide selvstendig og i team med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan igangsette, lede og evaluere utviklings- og endringsprosjekter innen velferdssektoren, også på egen arbeidsplass
 • kan anvende relevante metoder for å sikre at endringsprosesser er basert på medvirkning
 • kan bidra til innovasjon og samarbeid på tvers av ulike tjenester og profesjoner i velferdssektoren, og på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan på bakgrunn av inngående forståelse av velferdsstatens oppbygning og utfordringer bidra til kritisk refleksjon og nytenkning rundt endringer på individ- og samfunnsnivå
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til endringsarbeid i forhold til personer i utsatte posisjoner og innen velferdssektoren, både til allmenheten og til fagfolk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, prosjektarbeid, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 55 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 200 timer.

Emnet vil undervises i annethvert år. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 08.09.2023 14:00 (Utlevering)
01.12.2023 13:00 (Innlevering)
12 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praktisk endringsprosjekt som deles på videokonferanse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Gjennomføring av et individuelt praktisk endringsprosjekt på egen arbeidsplass. Erfaringene skal deles med kullet ved hjelp av videokonferanse.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SSO-3012
 • Tidligere år og semester for dette emnet