vår 2024
SPL-3902 Masteroppgave - 40 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPL-3900 Masteroppgave 40 stp

Innhold

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig studieprogram som bygger på teorier og analyser fra blant annet statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi og sosialantropologi. Arbeidet med masteroppgaven gir trening i samfunnsvitenskaplig analyse. Tema for oppgaven er selvvalgt, men skal normalt reflektere studieprogrammets ambisjoner om å utdype sammenhengen mellom samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Oppgaven skal være en analyse av en problemstilling på grunnlag av innsamlede data, studier av relevant litteratur, eller begge deler.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • grundig tverrfaglig forståelse av forholdet mellom formelle og uformelle prosesser i samfunnet gjennom analyse av egnet datamateriale.
 • egenerfart kunnskap om forskningsprosessen fra problemformulering til sluttprodukt i form av masteroppgave.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • utforme prosjekt
 • operasjonalisere problemstillinger og gjennomføre datainnsamling
 • gjøre tverrfaglig, kritisk analyse
 • lage skriftlig framstilling av datamateriale og analyse
 • formidle faglige perspektiver og analyser muntlig

Kompetanse:

 • plan- og utredningskompetanse: kunne innhente nødvendig informasjon for å løse problemstillinger eller utrede saksfelt
 • prosjektstyring: kunne lede komplekse arbeidsoppgaver og koordinere ulike perspektiver og fagfelt
 • formidlingskompetanse: kunne formidle faglige perspektiver og forskningsbasert kunnskap
 • forskningskompetanse: kunne håndtere ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver og videreutvikle forskningskompetanse til PhD-nivå.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk kan rettes til instituttet.


Undervisning

Arbeidet med oppgaven starter i andre semester. Det gis da veiledningsseminar i prosjektutforming, med tilhørende arbeidskrav. Studentene får oppnevnt veileder innen utgangen av andre semester. Empirisk arbeid kan gjøres i tredje semester, men dette er ikke et krav, og arbeid med oppgaven i tredje semester er ikke studiepoengfestet. Fjerde semester er viet ferdigstilling av masteroppgaven. Veiledning gis både individuelt og i form av et skriveverksted.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 0/1 30 Minutter Bestått – Ikke bestått
Muntlig eksamen 1/1 45 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektnotatidé Godkjent – ikke godkjent
Prosjektnotat Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav andre semester:

1. Idè til prosjekt for masteroppgave (2-3 sider), legges frem på seminar.

2. Innlevering av ferdigstilt prosjektnotat (ca 10 sider), skal godkjennes av faglærer.


Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven skal være på 80-100 sider (32 000 - 40 000 ord) og leveres senest 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen består av 3 deler:

• masteroppgaven

• prøveforelesning på 30 min over oppgitt emne knyttet til oppgavens tema

• muntlig eksamen hvor masteroppgaven og prøveforelesningen blir diskutert


Kontinuasjonseksamen

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: SPL-3902
 • Tidligere år og semester for dette emnet