høst 2024
SPL-3004 Geografiske perspektiver - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse eller bachelorgrad hvor en fordypning på minimum 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner inngår, eller tilsvarende. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet skal gi en dypere forståelse av samfunnsmessig produksjon, reproduksjon og representasjon av sted og rom. Undervisningen er knyttet til nyere samfunnsgeografiske analyser og problemstillinger. Emnet setter søkelys på sentrale geografiske perspektiver, og hvordan disse kan anvendes i relasjon til samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Aktuelle undervisningstema er forståelser av natur, kultur og landskap, mobilitet, kjønn, makt og affekt. Emnet tar også opp faghistorie og utviklingstrekk i geografifaget.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Studenten har kunnskap om samfunnsmessig produksjon, reproduksjon og representasjon av sted, rom, region og skala.
 • Studenten har kunnskap om samfunnsmessige sammenhenger mellom økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring på ulike steder.
 • Studenten har kjennskap til utviklingstrekk i samfunnsgeografi.
 • Studenten har kunnskap om forholdet mellom geografi, kjønn og makt.

Ferdigheter:

 • Studenten kan analysere og beskrive geografiske og sosiale konstruksjoner av samfunn og steder ved hjelp av romlige begrep.
 • Studenten kan redegjøre for ulike samfunnsgeografiske tilnærminger til forholdet mellom natur og samfunn.

Kompetanse:

 • Studenten kan analysere kompleksiteten i stedlige problemstillinger ved å se økonomiske, teknologiske, sosiale og kulturelle endringer i sammenheng.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for samfunnsvitenskap.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Forelesninger og seminar: 10 dobbeltimer forelesninger og 10 enkelttimer seminar. Undervisningen forutsetter aktiv deltakelse fra studentene i seminar, og refleksjon over pensum i tilknytning til egen oppgave.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 29.11.2024 09:00 (Utlevering)
06.12.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Fremlegg på seminar Godkjent – ikke godkjent
Kommentar på medstudents fremlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPL-3004
 • Tidligere år og semester for dette emnet