vår 2024
SPL-3002 Vitenskapsteori for plan- og kulturstudier - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse eller bachelorgrad hvor en fordypning på minimum 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner inngår, eller tilsvarende. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene.

Søknadskode 9371.


Innhold

Emnet omhandler grunnlagsproblemer og vitenskapsteori som knyttes til teorier som er relevante for sentrale temaer i studiet: Kulturelle prosesser, kjønn, institusjoner og organisasjoner i hverdagsliv, næring og politikk, offentlig styring og planlegging.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • forståelse av sammenhenger mellom grunnlagsteoretiske spørsmål og hovedtemaene i plan- og kulturstudier, og kunne reflektere over sammenhenger mellom fag og samfunn.

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • reflektere vitenskapsteoretisk omkring sentrale begreper i emnet.

Kompetanse:

  • kunne reflektere skriftlig og muntlig over sammenhenger mellom vitenskapsteoretiske perspektiver i planlegging og kulturforståelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og seminar: 10 dobbeltimer forelesninger og 10 enkelttimer seminar. Det tilbys kun undervisning og eksamen i høstsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.05.2024 09:00 (Utlevering)
03.06.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Fremlegg av deler av pensum Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPL-3002
  • Tidligere år og semester for dette emnet