vår 2024
SPL-2010 Plan- og nettverksstyring - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Det foregår en løpende diskusjon om forholdet mellom planlegging og nettverksstyring. Mens «plan» vektlegger styring på grunnlag av diskusjon og beslutninger i folkevalgte organer, vil «nettverk» innebære at viktige samfunnsspørsmål blir satt på dagsorden og drøftet i ulike former for samarbeid mellom det offentlige, det frivillige og privat sektor.

For å forstå politikk og planlegging må en i dag både ha god oversikt over det formelle styringssystemet i stat og kommune, og mellom styringsnivåer (stat, region, lokalforvaltning). Gjennom presentasjon av ulike teorier gir undervisningen innsikt i offentlig politikk og planlegging, og hvordan mer uformelle nettverk opererer dels på siden av, dels innvevd i det offentlige styringssystemet. Undervisningen sikter mot å gi en god forståelse av Plan- og bygningsloven (plandelen), hvordan lokaldemokratiet er bygd opp og fungerer, samt hvordan planlegging i dagens byer, kommuner og regioner foregår.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • kunnskap om det offentlige styringssystemet, med vekt på politikk og planlegging på kommunalt og regionalt nivå
  • kunnskap om hvordan nettverksstyring har vokst fram og hva det innebærer

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • identifisere styringsnettverk og evaluere disse på måloppnåelse, relasjonsbygging og forholdet til demokratiet.
  • analysere sentrale trekk ved planleggingsprosesser, med særlig fokus på byutvikling/bytransformasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for samfunnsvitenskap.

Undervisning

Forelesninger og seminar: 10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 18.03.2024 09:00 (Utlevering)
25.03.2024 14:00 (Innlevering)
7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Notat Godkjent – ikke godkjent
Framlegg av notat på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPL-2010
  • Tidligere år og semester for dette emnet