høst 2024
SPL-2001 Regional analyse med feltkurs - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler geografiske endringsprosesser som følge av økonomisk utvikling på globalt, regionalt og lokalt nivå. Sentrale temaer er hvordan innovasjoner, nettverk og entreprenørskap organiseres på regionalt nivå, og hvordan dette skaper variasjon i regioners og steders demografi, levekår, attraktivitet, økonomisk vekstkraft og miljømessig utvikling.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • en forståelse av regional innovasjon / utvikling som et samspill mellom globale og lokale faktorer, og mellom prosesser og aktører innen næringsliv, dagligliv og politikk.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • vurdere innovasjons- utviklingspotensialet i en region gjennom bruk av indikatorer og bruk av kvalitative data
 • utarbeide rapporter om regional utvikling og innovasjonsarbeid
 • gjennomføre gruppearbeid, både gjennom diskusjoner av faglig og logistisk opplegg for feltkurset og i den kollektive skriveprosessen ved framstilling av feltkursrapporten
 • samle inn data gjennom intervjuarbeid (strukturerte og uformelle intervjuer) i feltperioden.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og seminar: 8 dobbelttimer forelesning, 8 enkelttimer seminar hvorav 4 seminartimer er knyttet til forberedelse av feltkurs. Deltakelse på feltkurs over 3-4 dager (obligatorisk) med 24 timers gruppearbeid.

Det tilbys kun undervisning i høstsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 05.12.2024 09:00 (Utlevering)
12.12.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Planlegging, deltakelse, rapportering av feltkurs. Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk feltkurs, normalt til en region på Nordkalotten med 10 timers forberedelse i seminar/gruppe, 3-4 dagers feltperiode.
 • Etterfølgende en ukes gruppearbeid med ferdigstilling og innlevering av manus til feltkursrapport. Den enkelte students bidrag til feltkursrapporten skal kunne framkomme i selve rapporten, og ha et omfang på om lag 3-5 sider.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SPL-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet