vår 2023
SPL-1003 Kulturforståelse og lokale prosesser - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPL-1003 Lokale prosesser og kulturforståelse 10 stp
SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Innhold

Samhandling mellom mennesker er alltid kulturelt betinget, og det som finner sted lokalt skjer under innflytelse fra mer omfattende prosesser. I dette emnet gis det trening i å anvende begreper og metoder fra antropologisk samhandlingsanalyse. Undervisningen er samlet om tre hovedtema:

1. Grunnleggende begreper

2. Lokale samfunn innenfor større sammenhenger

3. Hvordan studerer vi kultur?

Begreper som status, rolle, identitet og situasjon er sentrale begreper i studiet. I undervisningen brukes eksempler hentet fra virksomhet og aktiviteter som viser lokal og kulturell variasjon når det gjelder den betydning kjønn, alder, klasse og andre former for rang og tilhørighet får. Hensikten er også å illustrere noen av de utfordringer slik kulturell variasjon stiller planleggere overfor.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskap om og forståelse av sentrale begreper med hensyn til kulturforståelse og lokale prosesser.

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • reflektere faglig omkring sentrale begreper i studiet av kultur og lokale prosesser og anvende disse kritisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Forelesninger og seminar: 10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar.

Minifeltarbeid

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 27.03.2023 kl. 09:00
Innlevering: 27.03.2023 kl. 15:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

2-3 siders rapport fra minifeltarbeid med framlegg på seminar Godkjent – ikke godkjent
Fremlegg på seminar Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte på forelesninger og seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPL-1003
  • Tidligere år og semester for dette emnet