vår 2024
SPL-1002 Geografi og samfunn - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPL-1002 Samfunnsgeografi 10 stp
SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og tematikker fra geografifaget. Det handler om hvordan relasjonene mellom mennesker og deres romlige omgivelser utformes og forstås. Sentrale begreper som sted, rom og skala presenteres, og brukes for å belyse sammenhenger mellom rom og samfunn på ulike nivåer. Emnet tar for seg betydninga av natur- og menneskeskapte forhold for samfunnsutvikling og planlegging. Samspillet mellom lokale, regionale og globale prosesser blir vektlagt. Aktuelle tematikker vil være ras- og massebevegelser, matproduksjon, naturressurser, vær og klima, bærekraftig utvikling, befolkningsutvikling, politikk og medborgerskap, byutvikling og byplanlegging.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Studenten har grunnleggende kunnskap om sentrale analytiske begreper som sted, rom og skala.
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om naturgeografiske prosesser, og forståelse av hvilken relevans disse kan ha for samfunnsutvikling og planlegging.
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om og forståelse av samspillet mellom klima, matproduksjon, naturressurser og bærekraftig utvikling.
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om sentrale samfunnsgeografiske teorier knyttet til demografi, urbanisering, politisk geografi og globalisering.

Ferdigheter:

 • Studenten kan reflektere faglig omkring sammenhenger mellom ulike geografiske prosesser på ulike nivåer.
 • Studenten kan anvende sentrale analytiske begreper som sted, rom og skala for å drøfte geografiske sammenhenger på ulike nivåer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar. Det tilbys kun undervisning i vårsemesteret. Undervisningen legges vanligvis til første del av vårsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.04.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Framlegg på seminar. Omfang: 2-5 siders skr.notat. Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPL-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet