vår 2024
SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i Bachelorgradsprogrammet spansk og latinamerikanske studier og Lektorutdanningen trinn 8 - 13 og med spansk som fag 1 eller 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Gode leseferdigheter i engelsk.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPA-1110 Innføring i spansk kultur 10 stp

Innhold

Dette innføringsemnet gir den historiske bakgrunnen for aktuelle spørsmål i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur. Hvilken rolle spiller Den spanske borgerkrigen i det moderne Spania? Eksisterer egentlig 'Latin-Amerika'? Består Spania av én eller flere nasjoner? Er rasisme et problem i Latin-Amerika? Slike tema blir belyst i forelesningene og gjennom pensum som består av ulike typer tekster: oversiktsverk, fagartikler og historiske dokumenter. Emnet gir derigjennom oppøving i å forholde seg kritisk til framstillinger av spansk og latinamerikansk historie og samfunn. Emnet gir også en elementær innføring i akademisk skriving.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om hovedtrekk i spansk historie
 • kunnskap om hovedtrekk i latinamerikansk historie
 • forståelse for hvilke historiske faktorer som danner bakgrunnen for aktuelle problemstillinger i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur
 • forståelse for hvordan ulike perspektiver preger framstillingene av spansk og latinamerikansk historie og samfunn

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for sentrale trekk og sammenhenger i spansk og latinamerikansk historie
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk med riktig bruk av referanser og litteraturliste

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk, ispedd noe spansk terminologi og vokabular.

Eksamensspråk: norsk eller spansk.


Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret. Emnet består av forelesninger og oppgaveseminar. Det forventes oppmøte til forelesninger og oppgaveseminar. På oppgaveseminaret er de obligatoriske arbeidskravene tema og det gis innføring i akademisk oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas. Undervisningen som er gitt i løpet av semesteret blir regnet som en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 23.05.2024 09:00 (Utlevering)
23.05.2024 15:00 (Innlevering)
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs (iKomp) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En muntlig presentasjon av pensumtekst eller sammendrag av pensumtekst i.h.t. angitte kriterier.
 • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs "Ikomp" som integrert del av arbeidet med arbeidskravoppgaven og innføring i akademisk skriving. Kursbevis må legges fram.
 • En skriftlig drøftingsoppgave på inntil 6 sider over oppgitt tema.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet