vår 2024
SPA-1013 Praktisk spansk I - 20 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er en obligatorisk del av Årsstudium i spansk, Bachelorprogram i spansk og latinamerikanske studier samt i Lektorutdanningen trinn 8 - 13 hvor studenten har studieretning spansk eller spansk som fag 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales sterkt at du har SPA-0100: Grunnkurs i spansk språk eller spansk på nivå I eller II (tidligere B- eller C-språk) med godt resultat fra videregående skole. Det forutsettes at du mestrer bøyning av verb i presens (hablo, hablas, habla, osv.), presens perfektum (he hablado, has hablado, ha hablado,osv.), preteritum (hablé, hablaste, habló, osv.) og imperfektum (hablaba, hablabas, hablaba, osv.).

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPA-1010 Innføring i spansk språk 20 stp
SPA-1033 Praktisk spansk I, deltid 20 stp

Innhold

Emnet bidrar til at studentene videreutvikler sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk, øker sitt ordforråd og utvider sine kunnskaper i spansk grammatikk. I emnet inngår arbeid med tekster, stilskriving, øvelser i grammatikk, oversettelse fra norsk til spansk, oppøving av lytteforståelse og snakketrening.

Innenfor grammatikken vil følgende bli gjennomgått:

1. ordklasser og grammatiske kategorier;

2. syntaktiske funksjoner (subjekt, predikat, verbal, predikativ, direkte og indirekte objekt, adverbial);

3. leddsetninger;

4. trykk og bruk av aksenttegn (med særlig fokus på sammensetninger av to vokaler);

5. substantivets kjønn og tall, og konstruksjonen substantiv + preposisjonen de + substantiv;

6. adjektivets kjønn, tall, gradbøyning og plassering;

7. personlige, refleksive, relative og ubestemte pronomen;

8. bruk av pronomenet se;

9. determinativer (artikler, påpekende ord, eiendomsord, spørreord og mengdeord);

10. bruk av preteritum og imperfektum;

11. bøyning og bruk av presens futurum, preteritum futurum og preteritum perfektum;

12. imperativ;

13. bøyning og bruk av presens konjunktiv og imperfektum konjunktiv i substantiviske, adjektiviske og tidsadverbiale leddsetninger, og etter para que;

14. passiv;

15. verbene ser og estar;

16. verb som gustar;

17. forandringsverb;

18. verbalperifraser hay que + infinitiv, volver a + infinitiv, acabar de + infinitiv, ponerse a + infinitiv, dejar de + infinitiv, ir + gerundium, llevar + gerundium;

19. adverb;

20. den vanligste bruken av spanske preposisjoner og konjunksjoner.

Når det gjelder skriftlig og muntlig kommunikasjon, tar emnet for seg følgende temaer:

1. barndom;

2. minner fra skole;

3. livet før og nå;

4. arbeidslivet og arbeidserfaring;

5. reiseliv;

6. landet vi bor i (geografi, økonomi, politisk system, samfunn, helligdager, mat, livsstil);

7. innvandrere i Norge og nordmenn i utlandet;

8. verdier og holdninger;

9. årstider.


Anbefalte forkunnskaper

SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk

Hva lærer du

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap i de temaene i spansk grammatikk som nevnes ovenfor (med særlig fokus på bruk av pronomen og determinativer, bruk av preteritum og imperfektum, og bruk av konjunktiv i substantiviske, adjektiviske og tidsadverbiale leddsetninger, og etter para que)
 • kjenner de viktigste forskjellene mellom norsk og spansk uttrykksmåte
 • er fortrolig med grammatiske begrep som ordklasser, grammatiske kategorier, syntaktiske funksjoner og leddsetninger
 • har tilegnet seg ordforråd som trenges for å snakke om temaene som nevnes ovenfor

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forklare hvor trykket ligger og forklare bruken av aksenttegn
 • oppgi hvilken ordklasse et ord tilhører og hvilke grammatiske kategorier det uttrykker
 • oppgi hvilken syntaktisk funksjon et ord eller en ordgruppe har
 • finne leddsetningen i en helsetning som inneholder én leddsetning, og oppgi hvilken type leddsetning det er
 • danne og forklare hvordan man danner de forskjellige grammatiske formene som blir gjennomgått i løpet av kurset
 • bruke verbene ser og estar, og forklare hvorfor man bruker verbet ser eller estar
 • bruke preteritum og imperfektum, og forklare hvorfor man bruker preteritum eller imperfektum
 • bruke og forklare bruken av konjunktiv i substantiviske, adjektiviske og tidsadverbiale leddsetninger, og etter para que
 • bruke alle pronomen og determinativer
 • snakke om fortiden
 • snakke om fremtiden ved hjelp av presens futurum
 • gi instrukser
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig om temaene som nevnes ovenfor

Undervisnings- og eksamensspråk

​​​Undervisningsspråk: spansk med norsk som hjelpespråk.

​Eksamensspråk: spansk.​​


Undervisning

Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom, og består av seminarer med fokus på praktisk bruk av språket. Det er derfor viktig at studentene jobber regelmessig med faget og kommer godt forberedt til undervisningen. 

​Emnet tilbys i vårsemesteret. Undervisningsomfanget er 9 undervisningstimer per uke. 

​Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

​Kvalitetssikring av emnet:

​Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.​​​


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 15.05.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig hjemmeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Muntlig samtale med faglærer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Skriftlig hjemmeoppgave inneholder forskjellige typer oppgaver (stilskriving, resyméskriving, oversettelse, øvelser i grammatikk) og innleveres til fastsatt frist.

​Muntlig samtale med faglærer gjennomføres ved slutten av undervisningsperioden og er på ca. 20 minutter.

​Nærmere informasjon om arbeidskravene vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.​


Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SPA-1013
 • Tidligere år og semester for dette emnet