høst 2024
SOS-3900 Masteroppgave i sosiologi - 60 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

SOS-3900 er et todelt emne som består av å utvikle en prosjektbeskrivelse for mastergradsprosjektet og å skrive en mastergradsoppgave.

Prosjektbeskrivelsen skal vise hvordan mastergradsprosjektet er tenkt gjennomført. Mastergradsoppgaven er en viktig del av mastergraden i sosiologi og er et mindre forskningsarbeid av teoretisk eller empirisk art. Mastergradsoppgaven er et selvstendig sosiologisk arbeid gjennomført på en vitenskapelig måte. Det forventes ikke vitenskapelig standard i den forstand at det må gjøres nye funn eller utvikles ny teori, men når det gjelder arbeidsmåten skal studenten følge vitenskapelige standarder. Mastergradsoppgaven kan baseres på eget innsamlet materiale fra observasjon, intervju eller survey, men kan også bestå av en analyse eller beskrivelse av teoretiske tradisjoner eller metodiske spørsmål.


Hva lærer du

Gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven skal studenten lære å behandle et avgrenset sosiologisk tema på en faglig holdbar, gjennomtenkt og presis måte i løpet av et gitt, begrenset tidsrom.Etter å ha gjennomført mastergradsoppgaven skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • evne til å arbeide med et avgrenset sosiologisk tema på en vitenskapelig måte i løpet av et avgrenset tidsrom.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • utvikle et forskningsdesign og gjennomføre mindre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale samt formidle resultatene på en vitenskapelig tilfredsstillende måte.

Kompetanse:

 • kunne planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver,
 • kunne forholde seg til faglitteraturen på et forskningsfelt
 • kunne vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • kunne formidle resultater av egen og andres forskning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning.

Masterseminar: Det tilbys kollektiv veiledning i masterseminaret ''Forskningsdesign og analyse'' vår og høst, omlag 8 dobbelttimer hvert semester. På seminaret skal studentene legge frem og drøfte sine oppgaver med faglærer og medstudenter i ulike faser av arbeidet. Studentene legger frem utkast til prosjektbeskrivelse i seminaret ved slutten av sitt 2. semester i masterstudiet.

Prosjektbeskrivelsen utvikles i løpet av 2. semester på masterstudiet og skal leveres på slutten av dette semesteret. Arbeidsinnsatsen knyttet til prosjektbeskrivelsen tilsvarer 10 studiepoeng og inngår i de 60 studiepoengene i masteroppgaven (jfr. studieplan for master i sosiologi).

I tillegg til kollektiv veiledning vil det kunne bli tilbudt gjesteforelesere, bedriftsbesøk eller lignende som kan knyttes til sosiologifaget og det å jobbe som sosiolog.

Masteroppgave: Hovedvekten av arbeidet med masteroppgaven skal gjøres i 3. og 4. semester i masterstudiet, men arbeidet skal påbegynnes i 2. semester. I slutten av andre semester, og i forbindelse med skriving av prosjektbeskrivelsen, får studenten tildelt individuell veileder for masteroppgaven. Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 01.11.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Innlevering av prosjektbeskrivelse i slutten av 2. semester. Prosjektbeskrivelsen skal være på inntil 4000 ord (5 - 10 sider). Innleveringsfrist er 15. mai.

Obligatorisk oppmøte på seminaret i ett semester (andre semester). Ved fravær utover 25 % i det obligatoriske semesteret vil arbeidskravet ikke bli godkjent. Studentene anbefales å følge seminaret alle de siste tre semestrene i studiet.


Mer info om vurderingsform oppgave

Innlevering av mastergradsoppgaven: Oppgaven skrives enten individuelt eller av maksimalt to kandidater sammen. Omfanget skal være på ca. 32 000 ord (80 sider) for oppgaver skrevet av en kandidat, eller 48 000 ord (120 sider) for oppgaver skrevet av to kandidater. Noter, referanser og andre vedlegg kommer i tillegg. Innleveringsfrist er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen. Når to kandidater skriver sammen skal de også gjennomføre muntlig eksamen sammen.

Nærmere om eksamen: Kandidaten(e) får en foreløpig karakter basert på den innleverte mastergradsoppgaven. Karakteren kan endres med inntil én karakter fra den foreløpige karakteren etter en justerende muntlig eksamen. Når to kandidater skriver oppgave sammen, skal det gjennomføres felles muntlig eksamen med begge kandidatene tilstede. Ved en slik felles muntlig eksamen vurderes kandidatene individuelt, slik at endelig karakter kan bli ulik for kandidatene.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: SOS-3900
 • Tidligere år og semester for dette emnet