vår 2024
SOS-1002 Sosiologiens klassikere - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i sosiologi og for studenter på lektorutdanning med fag 1 eller fag 2 i sosiologi. Emnet kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Lesekunnskaper i engelsk.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og teoriene til Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber og Georg Simmel.

Samtidig trekkes det linjer fra den klassiske sosiologien til mer samtidige analyser av økonomi, samfunn og politikk. Sentralt i denne analysen står begrepet modernisering og hvordan forståelsen av dette begrepet har endret seg over tid.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • oversikt over og kunnskap om sentrale klassiske tekster i sosiologifaget

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • ha oversikt over sentrale sosiologiske begreper og teorier, samt hvordan disse har blitt analysert gjennom fagets tidlige historie

Kompetanse:

  • være i stand til å anvende de samme begrepene og teoriene i analyser av sin egen samtid og sin egen kultur

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Emnet består av omtrent 9 dobbeltimer med forelesning og omtrent 4 dobbeltimer med seminar.

Undervisningen gis som forelesninger og seminarundervisning. Dermed får studentene en faglig gjennomgang av pensum og mulighet til å diskutere pensum under veiledning. Det forventes at studentene deltar aktivt på forelesninger og seminarer.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.04.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Framlegg på seminar (i grupper) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOS-1002
  • Tidligere år og semester for dette emnet