høst 2023
SOS-1001 Individ og samfunn - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i sosiologi og for studenter på lektorutdanning med fag 1 eller fag 2 i sosiologi. Emnet kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Examen philosophicum og Examen facultatum. Siden en del av litteraturen er på engelsk, anbefales det også at studentene behersker engelsk som lesespråk.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Med utgangspunkt i ulike sosiologiske teorier gir emnet en oversikt over sentrale sosiologiske temaer knyttet til menneskelig samliv slik det arter seg på ulike nivåer; fra individer og grupper, sosiale institusjoner, og til regionalt og nasjonalt plan. Sosiologiske begreper introduseres for å belyse sosiale enheter og prosesser av varierende størrelse og omfang; mikronivå (teori om handling, samhandling), mesonivå (teori om sosialisering) og makronivå (teori om storsamfunn, samhold og sosial endring).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har:

  • kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innen fagområdet sosiologi en forståelse av norske samfunnsforhold, herunder nordnorske og samiske forhold
  • kjennskap til sosiologiske begreper og fagterminologi og oversikt over sentrale sosiologiske temaer

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • redegjøre for ulike sosiologiske teorier på mikro-, meso- og makronivå

Kompetanse:

  • kunne formidle generell sosiologisk kunnskap og kunne benytte sosiologisk terminologi til å analysere generelle samfunnsforhold

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 16 dobbeltimer med forelesning og omtrent 16 dobbeltimer med seminarer. På seminar kan studentene fordype seg i temaer og problemstillinger som er lagt fram på forelesningene. Seminarundervisningen bygger på aktiv deltakelse og forutsetter selvstendig arbeid fra studentene. De vil på denne måten også få trening i både muntlig og skriftlig framstilling av fagstoff.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

Individuell innlevering av oppgave på to sider i tilknytning til seminar

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Studenten får kun gå opp til muntlig eksamen dersom hjemmeeksamen vurderes til bestått (A-E). Den muntlige eksamen virker justerende på karakteren på hjemmeeksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: SOS-1001
  • Tidligere år og semester for dette emnet