høst 2024
SOS-1001 Individ og samfunn - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i sosiologi og for studenter på lektorutdanning med fag 1 eller fag 2 i sosiologi. Emnet kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Examen philosophicum og Examen facultatum. Siden en del av litteraturen er på engelsk, anbefales det også at studentene behersker engelsk som lesespråk.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Med utgangspunkt i ulike sosiologiske teorier gir emnet en oversikt over sentrale sosiologiske temaer knyttet til menneskelig samliv slik det arter seg på ulike nivåer; fra individer og grupper, sosiale institusjoner, og til regionalt og nasjonalt plan. Sosiologiske begreper introduseres for å belyse sosiale enheter og prosesser av varierende størrelse og omfang; mikronivå (teori om handling, samhandling), mesonivå (teori om sosialisering) og makronivå (teori om storsamfunn, samhold og sosial endring).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har:

  • kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innen fagområdet sosiologi en forståelse av norske samfunnsforhold, herunder nordnorske og samiske forhold
  • kjennskap til sosiologiske begreper og fagterminologi og oversikt over sentrale sosiologiske temaer

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • redegjøre for ulike sosiologiske teorier på mikro-, meso- og makronivå

Kompetanse:

  • kunne formidle generell sosiologisk kunnskap og kunne benytte sosiologisk terminologi til å analysere generelle samfunnsforhold

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 16 dobbeltimer med forelesning og omtrent 16 dobbeltimer med seminarer. På seminar kan studentene fordype seg i temaer og problemstillinger som er lagt fram på forelesningene. Seminarundervisningen bygger på aktiv deltakelse og forutsetter selvstendig arbeid fra studentene. De vil på denne måten også få trening i både muntlig og skriftlig framstilling av fagstoff.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 08.11.2024 09:00 (Utlevering)
22.11.2024 14:00 (Innlevering)
0/1 2 Uker A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Individuell innlevering av oppgave på to sider i tilknytning til seminar

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Studenten får kun gå opp til muntlig eksamen dersom hjemmeeksamen vurderes til bestått (A-E). Den muntlige eksamen virker justerende på karakteren på hjemmeeksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: SOS-1001
  • Tidligere år og semester for dette emnet