høst 2024
SOK-2014 Nytte-kostnadsanalyse i teori og praksis - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Offentlige ressurser er knappe, og mange gode formål konkurrerer om tilgjengelige midler. Det er derfor viktig at prioriteringen mellom ulike formål, enten dette foretas på administrativt eller politisk plan, er velbegrunnet og rasjonell. Nytte-kostnadsanalyse er et analyseverktøy for allokering av knappe ressurser, og brukes for å vurdere lønnsomhet i ulike typer store offentlige prosjekt.

Kurset vil dekke grunnleggende teoretiske og metodisk/empiriske forhold, og flere case vil bli benyttet for å anskueliggjøre temaet.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har

• grunnleggende kunnskap om gjennomføringen av en nytte-kostnadsanalyse

• kunnskap om ulike metoder for å måle nytte og velferd

• kunnskap om hvordan man samler inn relevante data for nytte-kostnadsanalyse

• kunnskap om hvordan man estimerer virkninger som inngår i en nytte-kostnadsanalyse

• kunnskap om hvordan nytte-kostnadsanalyser er relevante for politikkutformingen og dens styrker og svakheter med nytte-kostnadsanalyse som grunnlag for offentlige beslutninger

Ferdigheter

Studenten kan

• forstå det teoretiske grunnlaget for nytte-kostnadsanalyser

• forstå hvordan man kan bruke økonomisk teori for å vurdere kostnader, betalingsvillighet og velferd

• forstå det normative grunnlaget for nytte-kostnadsanalyser

• forstå nytte-kostnadsanalysens relasjon til begrepene samfunnsøkonomisk effektivitet og fordeling

Generell kunnskap

Studenten kan

• samle inn relevant data som legges til grunn for en nytte-kostnadsanalyse

• gjennomføre en nytte-kostnadsanalyse på en begrenset problemstilling ved bruk av egnet verktøy

• presentere resultatene i ulike form for både fagpersoner og andre.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 09.12.2024 14:00 (Innlevering) 1 Semester A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Én prosjektoppgave. En arbeider gjennom hele semesteret med prosjektoppgaven.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOK-2014
  • Tidligere år og semester for dette emnet