høst 2024
SOK-2013 Økonomisk globalisering - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOK-2032 Internasjonal handel og økonomisk geografi 5 stp

Innhold

Økonomisk globalisering kan defineres som verdensomspennende (global) gjensidig avhengighet gjennom handel i varer og tjenester, flyt av kapital og arbeidskraft samt informasjon og idéer. Den har økt dramatisk over de siste 200 år, men ikke uavbrutt. Det var en markert nedgang mellom første og annen verdenskrig og den seneste tiden med handelskrig mellom verdens to største økonomier, pandemi og Brexit viser tydelig at vi ikke kan ta økende globalisering for gitt.

I kurset tar vi for oss samfunnsøkonomiske tilnærminger til noen sentrale former for globalisering: modeller for handel og flyt av arbeidskraft og kapital mellom land (internasjonal økonomi), og modeller for handel og arbeidsvandring mellom regioner (geografisk økonomi). Vi ser også på hvordan effekter av globalisering kan analyseres empirisk basert på å kombinere ulike teoretiske tilnærminger, strukturell økonometri, og tilgjengelige data (kvantitativ spatial økonomi).


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har

  • kjennskap til globalisering i et historisk perspektiv
  • kjennskap til datakilder og empiriske tilnærminger som kan brukes for empiriske analyser
  • kunnskap om positive og negative sider ved globalisering
  • kunnskap om samfunnsøkonomiske modeller som kan forklare sentrale trekk ved globalisering

Ferdigheter

Kandidaten kan

· begrunne og sette opp relevante samfunnsøkonomiske rammeverk for prinsipielle analyser

· utføre enkle modellbaserte analyser

· tolke implikasjoner og resultater fra kvantitative spatiale modeller

Generell kompetanse

Kandidaten

· forstår betydningen og relevansen av generelle likevektsmodeller sammenlignet med partielle modeller

· kan på selvstendig grunnlag finne fram til forskningslitteratur og begrunne hvorfor den er relevant

· kan lese og forstå forskningslitteratur og formidle forskningsbasert innsikt til ikke-økonomer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 29.11.2024 14:00 (Innlevering) 1 Semester A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Én prosjektoppgave

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOK-2013
  • Tidligere år og semester for dette emnet