vår 2024
SOK-2011 Bærekraftig økonomisk vekst - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOK-2007 Makroøkonomisk vekst 10 stp

Innhold

Under de to siste århundrene verden opplevet en enestående vekst i materiell velferd og befolkningsstørrelse. Andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom har minket markant, og levealderen har økt. Under samme periode har verden opplevet stigende temperaturer og minkende biodiversitet.

Kurset har til mål å gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor bærekraftig økonomisk vekst. Kandidater vil lære hvordan nivå og vekst i materiell velferd bestemmes på lang sikt, hvordan vi kan forstå forskjeller i velferd mellom ulike land og over tid, og de utfordringer verden står innfor i forhold til klimaendringer og ødeleggelse av miljø.


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om grunnleggende teorier innenfor økonomisk vekst på lang sikt
 • Har kunnskap om drivkrefter bak demografiske endringer, inklusive befolkningsvekst, og konsekvensene av dette på økonomisk vekst
 • Kjenner til hvordan økonomisk vekst og befolkningsvekst påvirker og blir påvirket av fattigdom og inntektsfordeling.
 • Har kunnskap om hvordan ikke-fornybare ressurser påvirker økonomisk vekst.
 • Kjenner til hva bærekraftig utvikling innebærer, og hvordan bærekraftig utvikling kan måles.
 • Har kunnskap om markedssvikter knyttet til naturressurser og miljø, og politiske tiltak for å håndtere disse markedssviktene.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor makroøkonomiske teorier om økonomisk vekst på lang sikt og bærekraftig utvikling.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor teorier om bærekraftig økonomisk vekst.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan bruke teorier om økonomisk vekst på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg. Herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for:
  • Hva som driver økonomisk vekst på lang sikt og årsaker til at noen land er rike og andre er fattige
  • Hvordan teknologisk utvikling og endelige ressurser påvirker mulighetene til økonomisk vekst
  • Hvordan demografi henger sammen med økonomisk vekst
  • Hvordan ikke-fornybare naturressurser og klimaendringer påvirker mulighetene for økonomisk vekst og velferd
  • Institusjoner og statens rolle for bærekraftig vekst i en verden med markedssvikt, endelige og ikke-fornybare ressurser.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor økonomisk vekst og bærekraftig utvikling og justere denne under veiledning
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innenfor bærekraftig økonomisk vekst og knytte dette til en problemstilling
 • Kan bruke relevante matematiske verktøy sammen med grafisk og muntlig illustrasjon for å analysere problemstillinger knyttet til økonomisk vekst.
 • Kan bruke relevant empirisk data for å gjøre enkle empiriske analyser knyttet til økonomisk vekst på lang sikt og bærekraftig utvikling.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt om relevante problemstillinger innenfor bærekraftig økonomisk vekst
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter og benytte teorier innenfor bærekraftig økonomisk vekst for å analysere problemstillinger knyttet til disse faglige områder i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kan formidle sentrale teorier, problemstillinger og løsninger innenfor bærekraftig økonomisk vekst.
 • Har evne til å synliggjøre problemstillingen og løsningen både i grafisk, analytisk og i muntlig form.
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor teorier om bærekraftig økonomisk vekst og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • Kjenner til nytenking innenfor teorier om bærekraftig økonomisk vekst

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. I tillegg vil kandidatene lære gjennom å gi tilbakemelding til hverandre i «kritiske vennepar».

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Mappevurdering 24.05.2024 14:00 (Innlevering) 1/3 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 03.06.2024–08.06.2024 2/3 30 Minutter A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Mappe-evaluering og muntlig eksamen. Eksamensordningen består av flere skriftlige innleveringer som blir gjennomført som gruppearbeid (1-3 personer). Det vil være arbeidskrav knyttet til innleveringene. Kurset blir avsluttet med en muntlig eksamen som blir gjennomført individuelt. Mappeevalueringen teller 1/3 til karakter, muntlig eksamen teller 2/3 til karakter.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-2011
 • Tidligere år og semester for dette emnet