vår 2024
SOK-1016 Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SØ-101 Innføring i samfunnsøkonomi 10 stp
SOK-1010F Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk 10 stp
SOK-1010 Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk 10 stp

Innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring i nasjonalregnskapet og makroøkonomiske hovedstørrelser samt teorier om deres sammenhenger, herunder arbeids, penge- og valutamarkeder, samt penge- og finanspolitikken. Kursets sentrale mål er å gi innsikt i hvordan makroøkonomisk teori kan motivere enkle empiriske analyser som kan kaste lys over tilstanden i nasjonaløkonomien.

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale makroøkonomiske teorier for å analysere sammenhengen mellom produksjon og etterspørsel, arbeidsledighet og prisvekst, penge- og finanspolitikk, i en åpen økonomi.
 • Kandidaten har kjennskap til troverdige kilder for de empiriske motpartene til de teoretiske sammenhengene, og evner å bruke teorien til å motivere deskriptive analyser av makroøkonomiske data. Analysene gjøres i programmeringsspråkene R og Python.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan løse statiske makroøkonomiske modeller bestående av enkle lineære ligningssystemer gjennom en kombinasjon av algebra, verbale resonnement og grafisk analyse. Sentralt står analyser og tolkninger av sjokk til eksogene variabler.
 • Kandidaten evner å bruke teorien til å identifisere, importere, bearbeide, og visualisere makroøkonomisk data ved hjelp av R eller Python.

Kompetanse:

 • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere varierte makroøkonomiske analyser på effektivt og transparent vis gjennom en kombinasjon av grafiske, analytiske og skriftlige virkemidler.
 • Gjennom sin kunnskap kan kandidaten aktivt delta i diskusjoner om makroøkonomien og bidra til å utvikle kunnskap om feltet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 12.06.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Mappe som studenter jobber med gjennom hele semesteret. Mappen består av noen mindre Innleveringer, samt en større prosjektoppgave som gjennomføres som hjemmeeksamen. En del av mappen kan bestå av muntilge presentasjoner.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-1016
 • Tidligere år og semester for dette emnet