Feil på innlogging for blant annet Eduroam og Ephorte - se driftsmeldingen / Login error for Eduroam and Ephorte - see the operational notice

vår 2024
SOK-1010NETT Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i nasjonalregnskapsbegrepene og bruken av dem, samt i teorier for konjunkturendringer på kort sikt og økonomisk politikk for å påvirke landets samlete økonomi. Sentralt for kurset er å gi innsikt i hvordan samspillet er på kort sikt mellom ulike faktorer i et lands økonomi. Arbeidsmarkedet, utenriksøkonomien, finans- og pengepolitikk blir drøftet. Kurset gir også en oversikt over norsk økonomi.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten har bred kunnskap om sentrale makroøkonomiske begreper, grunnleggende makroøkonomiske sammenhenger og makroøkonomiske metoder og hvordan metodene kan anvendes for å analysere norsk og internasjonal økonomi.

Kandidaten har kunnskap om relevante makroøkonomiske problemstillinger knyttet til sammenhengene mellom produksjon og etterspørsel, varemarked, finansmarkedene og arbeidsledighet i en åpen økonomi, samt sentrale drivkrefter for økonomisk vekst.

Kandidaten kjenner til fagfeltet makroøkonomisk analyse sin historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet og økonomisk politikk.

Kandidaten kjenner til grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk.

Kandidaten kjenner til institusjonelle forhold i det norske arbeidslivet som har betydning for makroøkonomiens funksjonsmåte

Kandidaten kjenner til nytenkning og utviklingsprosesser innenfor makroøkonomisk forskning.

FERDIGHETER

Kandidaten kan anvende makroøkonomisk teori om på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg, herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for

  • hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i et land (multiplikatorteori)
  • sammenhengen mellom arbeidsledighet, potensielt nasjonalprodukt og inflasjon
  • hvordan ulike former for makroøkonomisk politikk påvirker sentrale makroøkonomiske størrelser i åpne økonomier
  • hvordan makroøkonomisk politikk, med vekt på penge- og finanspolitikk kan brukes for å jevne ut konjunktursvingninger.

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor grunnleggende makroøkonomisk analyse og justere denne under veiledning.

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon, fagstoff og relevante makroøkonomiske indikatorer og knytte det til en problemstilling innenfor makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk på kort, mellomlang og lang sikt.

Kandidaten kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende makroøkonomiske problemstillinger.

KOMPETANSE

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter og benytte makroøkonomisk analyse som beslutningsgrunnlag som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Kandidaten kan formidle sentrale makroøkonomiske teorier knyttet til makroøkonomiske problemstillinger og økonomisk politikk. Kandidaten har evne til å synliggjøre problemstillingen og løsningen både i grafisk, analytisk os skriftlig form.

Kandidaten kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor makroøkonomisk teori og analyse og delta i diskusjoner, og gjennom dette bidra til utvikling av konsistent forståelse av makroøkonomiske sammenhenger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 06.06.2024 09:00 (Utlevering)
06.06.2024 15:00 (Innlevering)
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav 1 og 2: Skriftlig innleveringsoppgave basert på pensum og progresjon ved innleveringsfrist

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen vil bli gjennomført på campus Tromsø, Harstad, Narvik og Alta
  • Om emnet
  • Studiested: Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOK-1010NETT
  • Tidligere år og semester for dette emnet