vår 2024
SOK-1006 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er kun mulig å ta for studenter som går på bachelorgradsprogrammet i samfunnsøkonomi med datavitenskap.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser 10 stp

Innhold

Dette er et grunnleggende kurs i mikroøkonomi. Python brukes som et verktøy for å illustrere begrep, og gjennomføre praktiske mikroøkonomiske analyser. Sentrale temaer hentes fra kjernen av mikroøkonomi: konsument- og produsentatferd, grunnleggende markedsanalyse og velferdsøkonomi. Teoretiske begrep og formelle modeller operasjonaliseres ved hjelp av data i anvendte mikroøkonomiske analyser


Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om produksjons-, konsument- og markedsteori.
 • Har kunnskap om hvordan Python brukes i formell og anvendt mikroøkonomisk analyse.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som anvender mikroøkonomiske prinsipper i teoretisk og anvendt analyse.
 • Kjenner til mikroøkonomiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • Kan anvende og operasjonalisere mikroøkonomisk teori på grunnleggende teoretiske og anvendte problemstillinger.
 • Kan anvende Python til å laste ned data, lage grafikk og gjennomføre enkel matematisk analyse for å illustrere temaer knyttet til blant annet:

  • konsument- og produsentatferd
  • markedsanalyse og virkninger av økonomisk politikk som for eksempel avgifter og subsidier
  • grunnleggende velferdsanalyse.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor grunnleggende mikroøkonomi og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere og operasjonalisere informasjon, fagstoff og data og knytte dette til en problemstilling innenfor grunnleggende mikroøkonomisk analyse.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • Kan planlegge og gjennomføre varierte teoretiske og anvendte prosjekter som benytter mikroøkonomisk analyse. Prosjektets gjennomføring skjer i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan formidle sentrale mikroøkonomiske teorier og problemstillinger både skriftlig og muntlig.
 • Kan benytte seg av Python for å gjennomføre en presis mikroøkonomisk analyse.
 • Har evne til å løse problemstillinger på egen hand ved hjelp av data.
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor mikroøkonomisk teori og analyse og delta i diskusjoner og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor mikroøkonomisk forsknings og utviklingsarbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Seminarrekken gir studenter innsikt i hvordan mikroøkonomiske problemstillinger kan analyseres ved hjelp av programmeringsspråkene R og Python.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 07.06.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon og minst 6 av 9 arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få mappen vurdert må kandidaten bestå en muntlig presentasjon, samt bestå minst 6 av 9 arbeidskrav som er gitt i tilknytning til forelesning/seminarundervisning på emnet. Alle oppgaver løses individuelt, dersom ikke annet angis.

Mer info om mappevurdering

Mappen består av to skriftlige oppgaver som besvares gjennom semesteret. Alle oppgaver løses individuelt, dersom ikke annet angis.

Kontinuasjonseksamen

Det er arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-1006
 • Tidligere år og semester for dette emnet