høst 2024
SOK-1003 Python-lab - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Python er verdens nest mest brukte programmeringsspråk i følge GitHub. Språket er basert på åpen kildekode og er gratis å bruke. Dette kurset gir en enkel innføring i Python anvendt på økonomiske problemstillinger innen statistikk og matematikk. Temaer som inngår i kurset er grunnleggende programmering i Python, bruk av Python til å løse økonomiske problemstillinger, visualisering av matematiske løsninger og visualisering av data.

Hva lærer du

Studenten lærer å sette opp, løse og visualisere matematiske modeller i samfunnsøkonomi med Python-kode. Studenter lærer også å gjøre enkle statistiske analyser ved visualisering av data. Kurset er delvis et supplement til BED-1007 Matematikk for økonomer, og tar opp noen av de samme temaene.

Kunnskap

Kandidaten har

 • grunnleggende kunnskap om koding i programmeringsspråket Python
 • grunnleggende kunnskap i hvordan Python brukes til å sette opp og løse økonomiske modeller som er basert på matematikk
 • grunnleggende kunnskap i bruk av Python for å visualisere løsningen på matematiske modeller som brukes i økonomifaget
 • grunnleggende kunnskap om lasting og visualisering av data i Python

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • skrive enkle Python-program
 • bruke Python til matematisk løsning av økonomiske problemstillinger
 • bruke Python til å fremstille økonomiske problemstillinger grafisk
 • laste og visualisere data i Python

Kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å sette opp og løse enkle modeller som brukes i økonomifaget
 • har evne til å belyse en økonomisk problemstilling ved hjelp av programmering i Python
 • kan laste og visualisere data.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset vil i stor grad benytte «omvendt klasserom», altså at forelesninger i hovedsak gis som videoforelesninger. Videoforelesningene vil både være lokalt produsert og fra Datacamp

Undervisningsressurser fra DataCamp vil bli brukt i utstrakt grad i begynnelsen av kurset til å lære grunnleggende Python-programmering.

Klasseromsundervisningen vil brukes til å arbeide med problemstillinger og gjennomgang av disse.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 29.11.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon av prosjektet Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Mer info om mappevurdering

Eksamensordningen er en mappe som består av flere innleveringer inkludert et avsluttende datavitenskapelig prosjekt. Prosjektet kan gjøres i grupper.Det skal også gjennomføres en presentasjon av prosjektet.

Kontinuasjonseksamen

Det er arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SOK-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet