høst 2024
SOA-3900 Masteroppgave - 60 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergradsprogrammet i sosialantropologi og er forbeholdt mastergradsstudenter i sosialantropologi. Emnet tas vanligvis i studentens tredje og fjerde semester.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOA-3901 Masteroppgave i sosialantropologi 30 stp

Innhold

Masteroppgaven er avslutning på en prosess som begynte med prosjektutforming og datainnsamling. Oppgaven skal være et selvstendig skriftlig arbeid som fremstiller de empiriske data som har vært samlet inn og de tematiske, teoretiske, analytiske og metodiske utfordringene som arbeidet bygger på. Arbeidet med oppgaven gir trening i profesjonell antropologisk skriftlig fremstilling av et tema/materiale, og komparasjon gjennom bruk av faglitteratur. Den gir et grunnlag for senere doktorgradsarbeid eller annet forskningsarbeid, og arbeid i organisasjoner, forvaltning eller undervisning.

Anbefalte forkunnskaper

SOA-3001 Teoretiske perspektiver, SOA-3002 Prosjektutforming, SOA-3020 Praktisk metodekurs med feltarbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

 • ha grundig faglig forståelse av noen sentrale sosiale prosesser gjennom analyse av eget innsamlet datamateriale
 • ha egenerfart kunnskap om forskningsprosessen fra problemformulering til sluttprodukt i form av en masteroppgave
 • kunne foreta generaliseringer om sosiale sammenhenger gjennom egeninnsamlet datamateriale.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne disponere og analysere et egeninnsamlet originalt materiale
 • kunne fremstille eget datamateriale og analyse i en samlet skriftlig form
 • kunne redegjøre for sosialantropologiske tema og problemstillinger

Kompetanse:

Studenten skal:

 • kunne innhente den nødvendige informasjon som kreves for å løse en problemstilling eller utrede et saksfelt (utrednings-kompetanse)
 • kunne lede et individuelt forskningsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer, samt kunne disponere ressurser, herunder budsjett (prosjektledelse).
 • kunne delta i debatter innenfor generell antropologi, og spesielt innenfor sitt fordypningsområde
 • kunne vurdere kvaliteten; - styrker og svakheter, ved andres og egen forskning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning er vanligvis på norsk. Noe undervisning på masternivå gis på engelsk.

Det er anledning til å skrive masteroppgaven på engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av skriveseminarer, individuell veiledning og selvstendig arbeid med masteroppgaven. Skriveseminarene tilbys bare i høstsemesteret. Individuell veiledning gis i tredje og fjerde semester.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A–E, stryk F
Muntlig eksamen 0/1 45 Minutter Bestått – Ikke bestått
Oppgave 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering av utkast til masteroppgave i 3. semester Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på skriveseminar i 3. semester med minst 2 framlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk deltakelse på skriveseminar i 3. semester med minst 2 framlegg.
 • Innlevering av utkast til masteroppgave i 4. semester.
 • I tillegg må studenten levere masteroppgaven til veilederen senest 1 måned før endelig innlevering, for gjennomlesning.

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven skal være en selvstendig analyse av studentens eget feltmateriale. Oppgaven skal være på 80 - 100 sider (ca. 28 000 - 35 000 ord). I forbindelse med masteroppgaven skal studenten legge opp et selvvalgt fordypningspensum på 2000 sider. Denne pensumlista leveres inn i Wiseflow samtidig med innlevering av masteroppgaven.

Masteroppgaven gis en helhetlig vurdering med vekt på:

 • Nøyaktig og klar empirisk beskrivelse
 • Selvstendig problemstilling
 • Analytisk presisjon og begrunnelse av valg av begreper
 • Prøving av påstander
 • Eksplisitt drøftelse av metode og datagrunnlag
 • Logisk oppbygging og god skriftlig framstilling
 • Bruk av komparasjon

Prøveforelesning Prøveforelesning over oppgitt tema gis 14 dager før forelesningen holdes. Tema for prøveforelesning bestemmes av eksamenskommisjonen på bakgrunn av pensumlitteratur og eventuelt i forlengelse av problemstillinger i masteroppgaven. Forelesningen skal være et selvstendig arbeid, og skal ikke være en gjengivelse eller et resymé av masteroppgaven. Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter, og det legges vekt på pedagogisk formidlingsform under vurderingen.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Etter prøveforelesningen avholdes det muntlig eksamen, hvor kandidaten skal besvare spørsmål med utgangspunkt i pensumlitteraturen, masteroppgaven og prøveforelesningen. I løpet av muntlig skal sensor også gi en kritisk gjennomgåelse av oppgaven og en begrunnelse for karakteren som er gitt.

Masteroppgaven gis en egen vurdering, som justeres på grunnlag av prøveforelesning og muntlig eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form, dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. eksamensforskrift § 22).
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: SOA-3900
 • Tidligere år og semester for dette emnet