vår 2024
SOA-3020 Praktisk metodekurs med feltarbeid - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på master i sosialantropologi. Emnet tas vanligvis i studentens andre semester.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng. Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre. (jfr. opptakskrav for masterprogrammet i sosialantropologi).

Obligatorisk forkunnskapskrav

SOA-3001 Teoretiske perspektiver, SOA-3002 Prosjektutforming

Innhold

Feltarbeidet er et praktisk metodekurs med det spesifikke formål å samle data til masteroppgaven (SOA-3900). I rapporten fra feltarbeidet skal studenten kort gjøre rede for feltarbeidet ("hvordan det var"), hva som foreligger av data, og hva hun/han anser som sine mest interessante observasjoner. Hvis observasjoner og data antyder et annet fokus for masteroppgaven enn det som er forespeilet i prosjektbeskrivelsen, bør dette komme fram. Rapporten bør ikke ta form som en teoretisk utlegning, men gi et grunnlag for det videre arbeidet med mastergradsoppgaven.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • en kvalitativ, hermeneutisk forståelse av samfunn og kultur
 • substansiell kunnskap om et avgrenset tema/sosialt felt slik dette er definert i studentens prosjektbeskrivelse (SOA-3002).

Ferdigheter:

Studenten skal ha:

 • praktiske ferdigheter i datainnsamling, ved hjelp av deltagende observasjon, intervjuer, kildekritikk, tekstanalyse og andre egnede metoder.
 • evne til selvstendig arbeid

Kompetanse:

Studenten skal ha:

 • profesjonell kompetanse i kvalitative datainnsamlingsmetoder.
 • kunne sette seg inn i, og fortolke nye sosiale sammenhenger og samhandlingsfelt.
 • kunne behandle komplekse datamengder i tråd med etiske retningslinjer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis ikke forelesninger i tilknytning til dette emnet. Det legges opp til at studenten utfører et selvstendig feltarbeid av ca. 4 måneders varighet i løpet av perioden 1. mars til 1. september.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Kandidat skal i løpet av feltarbeidet holde kontakt med veiledere både i måte og omfang som avtalt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinueringseksamen ved karakteren "ikke bestått".
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SOA-3020
 • Tidligere år og semester for dette emnet