høst 2024
SOA-3013 Fra data til tekst - 10 stp

Emnetype

Dette er et obligatorisk emne for masterstudenter i sosialantroplogi.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng. Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre. (jfr. opptakskrav for masterprogrammet i sosialantropologi).

Innhold

Hvordan definerer og avgrenser vi antropologiske prosjekter? Hva er de forskjellige trinnene i en antropologisk forskningsprosess, og hvordan utvikler vi tilnærming til forskningstemaene våre? Hvilke hensyn må tas?

Dette emnet tar for seg den antropologiske feltmetoden og oppdagelsesprosedyren, inkludert teoretiske kunnskapsområder i sosialantropologi. Kurset utforsker ulike antropologiske tilnærminger, og hvordan disse kan brukes i et masterprosjekt. Målet med kurset er å gi helhetlig innsikt i opprettelse og gjennomføring av antropologiske prosjekter, metodisk, kunnskapsteoretisk, og i skriveteknikk.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Kunne definere spesifikke steg i antropologisk kunnskapsproduksjon, fra tilegnelse av data, og fra data til tekst

- Kunne identifisere ulike antropologiske tilnærminger og deres metodiske og teoretiske anvendelse.

Ferdigheter:

- Kunne presentere ulike antropologiske forskningsdesign muntlig og skriftlig

- Kunne identifisere og diskutere hvordan ulike tilnærminger former datainnsamling og tolkning

Kompetanse:

- Kunne redegjøre for det spesielle forholdet mellom observasjon, data og analyse i sosialantropologi

- Kunne anvende denne forståelsen på et masterprosjekt i sosialantropologi


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning på norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbeltimer med forelesninger.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 15.11.2024 09:00 (Utlevering)
22.11.2024 14:00 (Innlevering)
7 Dager A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOA-3013
  • Tidligere år og semester for dette emnet