vår 2024
SOA-2003 Kunnskapsproduksjon og metode - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens sjette og siste semester i kombinasjon med SOA-2004. Andre studieprogramstudenter kan søke instituttet om studieplass innen 10. desember.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.


Opptakskrav

Forkunnskapskrav: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi eller tilsvarende.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOA-2001 Sosialantropologisk kunnskapsproduksjon og metode 10 stp
SOA-2005 Sosialantropologiske metodeforståelser 5 stp

Innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i et antropologisk feltarbeid. Det teoretiske grunnlag for antropologisk kunnskapsproduksjon skal gjennomgås, og studentene skal under veiledning utføre et minifeltarbeid og skrive en rapport. Følgende tema i tilknytning til feltarbeid skal drøftes:

 • Overgangen fra observasjon til data
 • Ulike teknikker for datainnsamling
 • Bruk av data og sekundærkilder i analysen
 • Feltarbeiderrollen, og personlige og etiske utfordringer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

 • ha grunnleggende kunnskap om metodiske tilnærminger i sosialantropologi, inklusivt forskningsetikk

Ferdigheter:

Studenten skal:

 • kunne planlegge og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kunne anvende sine faglige kunnskaper og reflektere over egen faglig praksis i et feltarbeid
 • være fortrolig med debatter om feltarbeid i egen og fremmede kulturer

Kompetanse:

Studenten skal:

 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og erfaringer fra eget fag- og praksisfelt
 • kunne planlegge og utvikle feltarbeider av avgrenset omfang og faglig kompleksitet beherske skriftlige framstillinger av et selvstendig prosjektarbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ca. åtte dobbelttimer med forelesninger og tre daglange fagsamlinger ledet av faglærer.

Undervisningsopplegget forutsetter egeninnsats fra studentenes side i form av framlegging av prosjektskisser, rapportering fra minifeltarbeid og diskusjoner om eget og medstudenters prosjekter.

Fagsamlingene er særlig innrettet mot studentenes individuelle forskningsprosjekter, der faglige innsikter relateres til individuelle minifeltarbeid og komparative utfordringer.

Emnets prosessorienterte læringsprofil fordrer obligatorisk oppmøte på tre samlinger i tillegg til individuell godkjenning og veiledning av studentens individuelle emneprosjekt (se arbeidskrav).


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 13.05.2024 14:00 (Innlevering) 1/1 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte på samlinger Godkjent – ikke godkjent
Prosjektskisse med obligatorisk muntlig tilbakemelding Godkjent – ikke godkjent
Minifeltarbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte på emnets 3 samlinger. For å kunne fremstille seg til eksamen, må studenten dessuten ha innlevert og fått godkjent sin prosjektskisse. Det gis obligatorisk muntlig tilbakemelding på prosjektskissen. Videre må studenten ha gjennomført minifeltarbeidet.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SOA-2003
 • Tidligere år og semester for dette emnet