vår 2024
SOA-1011 Kultur og kommunikasjon - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk emne i bachelorstudiet i sosialantropologi.

Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan kultur, språk og representasjonsformer utvikles og uttrykkes i sosialt liv. Det gis eksempler på hvordan kulturbegrepet brukes til å synliggjøre kontraster og sammenhenger i tankemønstre og adferd blant mennesker. Emnet gir også et innblikk i den moderne diskusjonen omkring kulturbegrepets egnethet som faglig nøkkelbegrep, og bruken av kulturbegrepet i dagligspråket.

Emnet vil ha søkelys på posisjonering, kjønn og minoritetsstatus. Vi diskuterer hvordan språk og symbolbruk påvirker sosial virkelighet og sosial differensiering, og både kan forsterke og utfordre diskriminering og maktstrukturer.

Andre sentrale tema er: Ulike former for menneskelig kommunikasjon; tegnforståelse og meningsdannelse; kosmologi og kulturmøter; og representasjon av kultur.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • kjennskap til kulturbegrepets historie
 • kunnskap om antropologiske tilnærminger til kommunikasjon med søkelys på tegnforståelse og kategorisering.
 • kunnskap om posisjonering, representasjon, og sosial differensiering.

 Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • bruke tegnforståelse i analytisk tilnærming til sosiale prosesser.
 • samarbeide med andre om faglige problemstillinger og tematikker.
 • analysere gitte sosiale og kulturelle uttrykksformer med tegnforståelse som analytisk verktøy.

Kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • bruke et komparativt perspektiv på kulturelle praksiser
 • anvende relevant fagterminologi fra studier av kommunikasjon, kultur, og ritualer.
 • redegjøre for og analysere forskjellige form av kommunikasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er på norsk. Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av totalt 14, hvorav 10 dobbeltimer er forelesninger, og 4 dobbeltimer er seminarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 19.04.2024 09:00 (Utlevering)
26.04.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig fremlegg i grupper Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOA-1011
 • Tidligere år og semester for dette emnet