vår 2024
SOA-1010 Film, fortolkning og antropologisk forståelse - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk emne på bachelorstudiet i sosialantropologi. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Innhold

I dette kurset utforsker vi hvordan en går fra konkrete observasjoner til fortolkning av hendelser og antropologisk kunnskap.

Etnografisk feltarbeid er en av antropologiens viktigste metoder. Bruk av video gir nye muligheter til analyse av adferd på en måte som kan utfordre og nyansere det antropologiske idealet om deltakende observasjon.

Emnet søker å problematisere og systematisere oppdagelsesprosessen i sosialantropologisk forskning ved å ta utgangspunkt i video-opptak og utdrag fra filmer. Bilder representerer handlinger konkret og direkte til seeren. I studier av filmede hendelsesforløp ligger muligheter for utvikling av nye forståelser av sosiale situasjoner.

Bruk av film og video på denne måten har vært nyttig for studier av menneskelig samhandling, forståelse av følelsesuttrykk og av kroppslig kunnskap og har også betydd gjennombrudd i forståelse av hvordan dyr kommuniserer.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

  • Kjenne til de ulike steg og oppdagelsesprosesser i antropologisk kunnskapsproduksjon.
  • Kjennskap til hvordan audio-visuelle verktøy kan benyttes i utvikling av antropologisk forståelse.

Ferdigheter:

Studenten skal:

  • Ha evne til refleksjon, problematisering og fortolkning av video som etnografisk materiale innen antropologisk fagtradisjon.

Kompetanse:

Studenten skal:

  • Kunne anvende antropologiske fortolkningsferdigheter til å forstå sosiale situasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk / Skandinavisk

Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbeltimer med forelesninger og ca 4 filmseminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 05.04.2024 09:00 (Utlevering)
12.04.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Opptak av sosial situasjon med mobiltelefon (5 min.) som skal vises og fortolkes i klassen Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonspaper Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Opptak av sosial situasjon med mobiltelefon (5 min.) som skal vises og fortolkes i klassen + refleksjonspaper.

Kontinuasjonseksamen

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOA-1010
  • Tidligere år og semester for dette emnet