høst 2024
SOA-1001 Innføring i sosialantropologi - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens første semester. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i høstsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOA-6002 Kultur og samfunn. En innføring. 2 stp
SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi 20 stp

Innhold

Emnet er en introduksjon til faget sosialantropologi. Emnet gir innsikt i:

 • verdens kulturelle mangfold og sosialantropologiske forståelser av dette mangfoldet
 • den faghistoriske utviklingen med særlig blikk på teoriutvikling
 • en innføring i sentrale begreper i faget
 • redskaper for analyse av samhandling og kommunikasjonsforløp
 • metodiske innfallsvinkler til feltarbeid som deltagende observasjon og komparasjon
 • nyere fagutvikling med fokus på globaliseringen og dens konsekvenser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

 • ha en oversikt over grunnleggende temaer og problemstillinger i sosialantropologien
 • ha kjennskap til hovedtrekkene i fagets historie og de viktigste teoretiske retningene som har gjort seg gjeldende

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne redegjøre for sosialantropologien som fag
 • kunne redegjøre for de viktigste teoretiske retningene som har gjort seg gjeldende i fagets historie

Kompetanse

Studenten skal

 • kunne kommunisere med andre om faglige temaer med bakgrunn innenfor fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger som omfatter ca. 18 dobbelttimer og 7 dobbelttimer med seminar.

Forelesningene skal gi studentene en grunnleggende oversikt over fagets historie, viktige teoretiske retninger, analytiske begreper samt sentrale problemstillinger og tema innen sosialantropologi.

Seminarene skal gi studentene trening i å presentere og å diskutere faglige aspekter, mens semesteroppgaven skal gi studentene mulighet til å øke sine ferdigheter i akademisk skriving.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 08.11.2024 09:00 (Utlevering)
15.11.2024 14:00 (Innlevering)
0/1 1 Uker A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En oppgave på ca. 1700 ord (ca. 5 sider). Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent etter en obligatorisk muntlig tilbakemelding med faglærer.

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved stryk på ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SOA-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet