høst 2024
SIK-2513 Internasjonal humanitær bistand og migrasjon - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi en innføring i humanitær bistand som medfører flere koblingspunkter mellom politiske, militære og humanitære aktører for å sikre beskyttelse for folk i nødsituasjoner. Emne vil settes søkelys på hva humanitære bistand og migrasjon innebærer og ulike grunner til at folk forlater hjemmene sine. Videre ser man på avtaler og konvensjoner som gir mennesker rettighet til beskyttelse. Tre spørsmål står sentralt i emnet:

 • Utforske hvordan humanitære organisasjoner har påvirket internasjonal beredskap.
 • Utforske hvordan de humanitære prinsippene og kritikken mot internasjonalt humanitært arbeid har påvirket endring i praksis.
 • Utforske hvordan de sosiale kriser, miljømessige kriser og mer overordnet politiske kriser påvirker arbeidet med humanitær bistand.

Anbefalte forkunnskaper

SIK-1507 Samfunnssikkerhet og beredskap, SIK-2512 Krisehåndtering og kommunikasjon

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • har kunnskap om internasjonal humanitær bistand og hvordan FNs internasjonale hjelp opererer, inkludert mandat om rollene og ansvaret til forskjellige humanitære organisasjoner.
 • har solid faglig kunnskap om hvordan den humanitære verden er organisert, utvikling i den humanitære bistandstilnærmingen og hva som kan utløse en bistandssituasjon.
 • har kunnskap om mobilitet, folk som er internt fordrevne, de statsløse og de felles avtalene om flyktningenes rett til å søke asyl samt kunnskap om menneskers rett til beskyttelse.
 • har kunnskap om hvordan NGO/INGO bidra i humanitær bistand og internasjonal migrasjon.
 • har kunnskap om relevante samfunnsvitenskapelige teorier og kan analysere årsaker til internasjonal migrasjon samt den politiske og økonomiske effekten av migrasjon.

Ferdigheter:

Studenten ...

 • kan diskutere sammenheng mellom humanitære kriser, migrasjon og humanitær bistand.
 • kan analysere og reflektere over dilemma ved humanitær bistand med hensyn til prinsippene for humanitærisme.
 • kan diskutere de største utfordringene i koordinering av humanitær bistand.
 • kan diskutere avtalene og konvensjonene rundt internasjonal migrasjon, flyktninger og asyl.

Generell kompetanse:

Studenten …

 • kan formidle kunnskap om viktigheten av internasjonalt samarbeid til å håndtere store humanitære kriser.
 • kan tilegne seg økt innsikt innen fagområdet gjennom å innhente informasjon fra kvalitetssikrede kilder.
 • er i stand til å anvende relevante teorier med bruk av pensum til å analysere og drøfte forskjellige problemstillinger innen fagfeltene humanitær bistand og migrasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger fordelt over tre samlingsuker. Arbeidsformen består av ca. 45 timer med forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering i gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene gis mellom samlingsukene og kommer i tillegg til planlagt undervisning.

 • innlevering av skriftlige individuelle besvarelser
 • innlevering av skriftlige gruppebesvarelser

(Det kan bli aktuelt med en obligatorisk fremføring av den individuelle oppgaven eller gruppeoppgaven. Fremføring av gruppeoppgaven vil medføre personlig oppmøte).


Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2513
 • Tidligere år og semester for dette emnet