høst 2024
SIK-2511 Bacheloroppgave - 20 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SIK-2506 Anvendt forskningsmetodeeller SIK-1509 Anvendt forskningsmetode

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BHP1001 Bacheloroppgave 20 stp
BHP1001 Bacheloroppgave B-IB 20 stp

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i en problemstilling som har relevans for beredskap i nordområdene, dersom ikke annet er avtalt med veileder. Er det en bacheloroppgave m/praksis skal oppgaven ta utgangspunkt i reelle problemstillinger i praksisbedriften.

Emnet skal fortrinnsvis hentes fra et eller flere emner i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder kan benyttes. I enkelte tilfeller kan bacheloroppgaven ligge innenfor andre emneområder, men dette skal da knyttes til anvendelse innenfor beredskapsmessige problemstillinger.


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studentene være i stand til å planlegge og gjennomføre en faglig skriftlig utredning i henhold til de krav som er vanlig å stille for fordypningsoppgaver, samt ha fått en bred innføring i utredningsmetodikk og dataanalyse. Studenten skal også være bevisst på hvordan man skal planlegge og gjennomføre et større skriftlig arbeid. Innen dataanalyse skal studentene vite hvordan man kan analysere empiriske data.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det skal utarbeides en prosjektplan og korte statusrapporter leveres veileder.

Bacheloroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på to personer. Tilgjengelig veiledningsressurs pr. gruppe er 10 timer generell veiledning.

Mer informasjon om milepæler og muligheter til å levere oppgaveforslag, vil gis av den enkelte veileder.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 1 Semester A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Bacheloroppgaven skrives individuelt eller i grupper på to studenter. Etter søknad kan oppgaven skrives i grupper på tre.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen: Hvis bacheloroppgaven bedømmes til "F", kan den leveres på nytt i revidert form. Frist for innlevering av revidert oppgave er 4 uker fra det tidspunkt resultatet gjøres tilgjengelig.
  • Om emnet
  • Studiested: Harstad | Fjelldal |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: SIK-2511
  • Tidligere år og semester for dette emnet