vår 2024
SIK-2509 Praktisk prosjektledelse - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i internasjonal beredskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIB2016 Praktisk prosjektledelse 10 stp

Innhold

Det vektlegges at kandidaten skal kunne anvende ulike prosjektverktøy for å starte, planlegge, gjennomføre og avslutte et prosjekt på ulike nivå nasjonalt og internasjonalt. I forbindelse med internasjonalisering av mange prosjekter er det viktig med forståelse for personell med ulik bakgrunn og kultur i et prosjekt.

Sentrale tema i emnet vil være å beskrive særtrekk ved prosjektledelse som fagområde og arbeidsform, samt å beskrive hvilken strategisk betydning prosjekter har for en virksomhet. Funksjon av overordnede styringssystemer vil bli gjennomgått. Det legges vekt på krav som stilles til prosjektledere og hvilken type kompetanse som skal til for å fylle rollen. Prosjektleders sentrale posisjon i forbindelse med organisering og gjennomføring av prosjekter vektlegges spesielt. Ulike virkemidler som kan benyttes i forbindelse med detaljplanlegging av prosjekter, markedsføring og kommunikasjon beskrives. Usikkerhet og generell risikovurdering ved prosjektgjennomføring knyttet til økonomi, leveranse innen frist og kvalitet er sentrale tema i emnet.

Avslutning og evaluering av prosjekter samt implementering av læringselementer vil bli gjennomgått.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen prosjektledelse.
 • har kunnskap om sentrale prosesser i et prosjekt fra initiering til planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering.
 • har kunnskap om tradisjonelle og nyere metoder og verktøy innen prosjektledelse.
 • kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.
 • har kunnskap om fagområde prosjektledelse sin historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter:

Studenten ...

 • kan anvende prosjektfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer i prosjektarbeid.
 • kan reflektere over egen prosjektfaglig utøvelse og tilpasse denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling.
 • kan anvende prosjektfaglige begreper, metoder, teknikker og verktøy for planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av et prosjekter.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • har innsikt i prosjektledelse, prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
 • har innsikt i relevante prosjektfaglige problemstillinger.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt prosjektfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • har kjennskap til nytenkning og innovasjon i prosesser knyttet til prosjektledelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Ca. 40 timer forelesninger, gruppearbeid og eventuelle gjesteforelesninger.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 02.05.2024–08.05.2024 4/10 1 Timer A–E, stryk F
Oppgave 04.03.2024 14:00 (Innlevering) 3/10 A–E, stryk F
Oppgave 08.04.2024 14:00 (Innlevering) 3/10 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

To skriftlige oppgaver, hvorav den ene skal presenteres i plenum. Oppgavene skrives i grupper på inntil fire studenter.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres individuelt.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

Kontinuasjonseksamen tilbys for den del av eksamen som ikke er bestått.

Ved et nytt ordinært eksamensforsøk må alle deler tas på nytt.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2509
 • Tidligere år og semester for dette emnet