vår 2023
SIK-2503 Miljø og sårbarhet - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIB2005 Miljø og sårbarhet 10 stp

Innhold

 • Introduksjon til miljøvitenskap
 • Klima, geologi, økosystemer (naturtyper) og økosystemtjenester
 • Vegetasjon, dyreliv og kulturlandskap
 • Menneskelig befolkning
 • Mat og jordsmonn
 • Fornybar og ikke-fornybar energi
 • Globale endringer - klimavariasjon og drivhuseffekten
 • Sårbarhet, miljø- og naturvern
 • Sårbarhet og levevilkår
 • Samspill av farene, sårbarhet og katastrofeforebygging
 • Progresjon av sårbarhet og sikkerhet
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av naturmiljø

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskaper om:

1. Feltet miljøvitenskap og terminologien som anvendes.

2. Nordiske økosystemer (naturtyper), biologisk mangfold og globale endringer - enhetene i

læren om miljøet.

3. Jordbruk, jordsmonn og de miljømessige konsekvenser av matproduksjon.

4. Den menneskelige befolkning og på hvilke måter endringer i befolkninga påvirker miljøet.

5. Miljøvirkninger fra fornybare og ikke-fornybare fossile energikilder, samt fordeler og

konsekvenser ved bruk av disse.

6. Ulike definisjoner av sårbarhet, samt teorier om sårbarhet og tilpasning.

7. Årsaker til klimarelaterte stressfaktorer og katastrofer.

8. Praksis og politikk som blir utformet for å redusere økonomisk tap, sult, hungersnød og

migrasjon i møte med klimatrender og hendelser.

9. Anvendte metoder i natur- og miljørelatert sårbarhetsanalyse.

Ferdigheter

Kandidaten skal ha kunnskap om:

Nordområdenes klima, geologi og natur, sett i et europeisk perspektiv. Kandidaten skal kunne gjennomføre en enkel analyse av en miljørelatert utfordring eller hendelse ved hjelp av risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) knytta til et gitt naturmiljø.

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha generell kompetanse som gjør han/henne i stand til å:

Anvende tillært kunnskap og ferdigheter i gitte situasjoner, for å sikre en bærekraftig utvikling, ved å demonstrere evne til samarbeid, ansvar, evne til refleksjon og kritisk tenking i studiet og i yrkesutøvelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, nettbaserte leksjoner, selvstudium, ulike arbeidskrav (obligatoriske øvelser).

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 19.05.2023 kl. 09:00
Innlevering: 26.05.2023 kl. 13:00
1 Uker A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En obligatorisk drøftingsoppgave må være godkjent før eksamen kan avlegges. Kan skrives individuelt eller i gruppe opptil 3 personer.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2503
 • Tidligere år og semester for dette emnet