vår 2024
SIK-2503 Miljø og sårbarhet - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i internasjonal beredskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIB2005 Miljø og sårbarhet 10 stp

Innhold

Emnet miljø og sårbarhet skal gi studentene en innføring i ulike miljøutfordringer på nasjonalt og globalt nivå.

Emnet vil ha søkelys på ulike faktorer, utfordringer og konsekvenser som påvirker sårbarheten til miljøet. Emnet vil blant annet se på menneskelig innvirkning på naturen og samfunnet, og viser hvordan dette kan ramme ulikt for forskjellige grupper, sektorer, og regioner på nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg vil emnet gå inn på ulike strategier og tiltak for å forebygge skadevirkninger for miljø og samfunn.


Anbefalte forkunnskaper

SIK-1507 Samfunnssikkerhet og beredskap, SIK-1508 Risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • kjenner til begrepet miljøsårbarhet og dets innvirkende faktorer.
 • har kunnskap om ulike faktorer som påvirker miljøet, samt tilhørende konsekvenser.
 • har bred kunnskap om ulike miljøutfordringer, samt strategier og tiltak for å imøtekomme disse utfordringene.
 • har kunnskap om begrepet bærekraftig utvikling og utfordringer knyttet opp mot dette.
 • har kunnskap om internasjonalt samarbeid i forbindelse med miljøutfordringer.

Ferdigheter:

Studenten ...

 • kan vurdere ulike miljøutfordringer, samt tiltak og løsninger for å imøtekomme miljøutfordringer, på både nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger relatert til miljø og sårbarhet og treffe begrunnede valg knyttet opp mot dette.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om faktorer som påvirker miljøet og dets sårbarhet.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • har innsikt i hvilke ferdigheter ledelsen i en organisasjon trenger for å kunne håndtere miljøutfordringer på en god måte.
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor emnet, alene eller som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor faget.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ca. 45 forelesningstimer fordelt over tre ukesamlinger.

Studentene vil jobbe individuelt og i grupper med ulike problemstillinger relatert til miljø og sårbarhet.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 15.04.2024 09:00 (Utlevering)
22.04.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering 1 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To obligatoriske arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: Skriftlig innlevering - individuell

Arbeidskrav 2: Skriftlig innlevering - individuell eller i gruppe på inntil tre studenter


Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2503
 • Tidligere år og semester for dette emnet