vår 2024
SIK-2020 Bacheloroppgave - 20 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Innføring i vitenskapsteori skal inngå og vil være med å gi utdanningen en forskningsbasert forankring. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter til bruk i forbindelse med gjennomføring av bacheloroppgaven. Institusjonen har ansvar for at studentene får god veiledning uavhengig av om oppgaven utføres i tilknytting til en ekstern institusjon eller bedrift.

For å få starte på bacheloroppgaven må minimum 100 sp. fra de to første studieårene være bestått.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer

Ferdigheter:

Studenten ...

 • kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
 • kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • behersker ingeniørprofesjonen. De kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Veiledning og undervisning kan bli gitt på engelsk.


Undervisning

Studentene arbeider i prosjektgrupper à 2-3 studenter. Ved særskilte forhold kan en søke om å få skrive bacheloroppgaven alene.

Hver gruppe får tildelt en veileder og evt. en eller flere ressurspersoner. Gruppen skal selv organisere, lede og gjennomføre bacheloroppgaven i nær kontakt med veileder og evt. ressursperson eller oppdragsgiver.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A–E, stryk F
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Bacheloroppgave som skrives i gruppe på 2 - 3 studenter.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Det arrangeres påfølgende justerende individuell muntlig eksamen for kandidater som har bestått bacheloroppgaven. Endelig karakter settes etter at muntlig eksamen er gjennomført. Muntlig eksamen kan justere karakteren en karakter opp eller en karakter ned.

Muntlig eksamen tar utgangspunkt i bacheloroppgaven.


Kontinuasjonseksamen

Kun hvis bacheloroppgaven bedømmes til "F", kan den leveres på nytt i revidert form. Frist for innlevering av revidert oppgave er 4 uker fra det tidspunkt resultatet gjøres tilgjengelig.

Ved ikke bestått (F) på muntlig eksamen, vil karakteren etter skriftlig vurdering bli stående og tas med til muntlig kontinuasjonseksamen.

Etter andre gangs bedømmelse til "F" må det søkes om tildeling av ny oppgave.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SIK-2020
 • Tidligere år og semester for dette emnet