vår 2024
SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon) - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SM311 MTO (menneske, teknologi, organisasjon) 10 stp
SIK-2010 Human Factors 10 stp
FLY-2005 Human Factors 3 stp

Innhold

Emnet gir inngående kunnskap om interaksjoner mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Studentene skal opparbeide seg kunnskap om menneskelige forhold (human factors) og gi studentene innblikk i utfordringer mennesker i team står ovenfor med hovedvekt på kommunikasjon, samarbeid og samhandling.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har kunnskap om samspillet mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold.
 • har kjennskap til menneskets begrensninger og muligheter med hensyn kognitive prosesser som stress, fatique, situasjonsbevissthet, kommunikasjon, samarbeid og beslutningstaking.
 • er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode.

Ferdigheter:

Studenten..

 • kan anvende relevante metoder for forskning.
 • kan identifisere problemstillinger relevant i human factors faget, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • kan være i stand til å formidle hvordan menneskelige faktorer påvirkes av teknologi og organisasjon.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • forstår samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.
 • har grunnleggende forståelse for hvordan ulykker kan inntreffe med hensyn til samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.
 • er kjent med hvordan han/hun kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 timer fordelt på undervisning/øving/seminar.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30.05.2024–05.06.2024 6/10 A–E, stryk F
Oppgave 30.04.2024 13:00 (Innlevering) 4/10 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave i grupper

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

Semesteroppgaven kan beholdes til muntlig eksamen er bestått.

Ved et nytt eksamensforsøk trenger man ikke ta alle delene på nytt.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2002
 • Tidligere år og semester for dette emnet