høst 2024
SIK-1509 Anvendt forskningsmetode - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SIK-2506 Anvendt forskningsmetode 10 stp
BIB3001 Anvendt forskningsmetode 10 stp
BIB2017 Anvendt forskningsmetode 10 stp

Innhold

Emnet gir teoretisk og praktisk innføring i kvantitativ og kvalitative forskningsmetoder.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • skal ha kunnskap om elementær vitenskapsteori og forskningsetikk
 • skal ha kunnskap om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, med vekt på de førstnevnte
 • skal ha kunnskap om bruk av statistiske teknikker for uni-, bi- og multivariat analyse
 • skal ha kunnskap om databehandling og analyse
 • skal ha kunnskap om utforming av prosjektbeskrivelse
 • skal ha kunnskap om formulering av forskbar problemstilling
 • skal ha kunnskap om forskningsdesign og metodevalg
 • skal ha kunnskap om metodiske problemer

Ferdigheter:

Studenten ...

 • skal kunne gjennomføre en kvantitativ og kvalitativ samfunnsforskning, i tillegg til å ha kompetanse til å tolke tidligere forskning som er gjort.
 • skal kunne gjennomføre forskning i tråd med de etiske kravene.

Kompetanse:

Studenten ...

 • skal kunne formidle kunnskap om samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og være i stand til å analysere og diskutere metodiske spørsmål i faglige sammenhenger.
 • skal forholde seg kritisk og spørrende til egne og andres grunnleggende antakelser, premisser og kunnskaper. Dette er en kompetanse som er nyttig i møte med informasjon fra rapporter, forskningsbidrag eller andre kilder.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger fordelt over tre samlingsuker. Arbeidsformen vil bestå av forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 11.11.2024 09:00 (Utlevering)
18.11.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To skriftlige innleveringer.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1509
 • Tidligere år og semester for dette emnet