høst 2024
SIK-1508 Risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SIK-2501 Risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse 10 stp

Innhold

Emneinnhold inkluderer seks moduler:

Modul 1: Introduksjon til begrepene sannsynlighet, pålitelighet, risiko, sårbarhet og usikkerhet, risikobeskrivelse

Modul 2: Risikostyring og risikoanalyseprosess, prinsipper, og konsepter

Modul 3: Risikoanalyse metoder (HAZID, risikomatrise, bow-tie analyse, feiltre analyse, hendelsetre analyse, FMEA, jobb-sikkerhetsanalyse, grovanalyse osv.

Modul 4: Akseptansekriterier

Modul 5: Risikokommunikasjon

Modul 6: Sårbarhetsanalyse


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten ...

 • kjenner til konsepter risiko, sårbarhet, usikkerhet, konsekvens og sannsynlighet
 • kjenner til grunnleggende prinsipper om risikostyring, risikokommunikasjon, og akseptansekriterier
 • kjenner til forskjellige metoder for risikoanalyse

Ferdigheter:

Studenten ...

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og faglige instanser innen risiko og sårbarhet, risikoanalyse og risikoanalyse metode, risikostyring.
 • kan anvende terminologi relatert til risiko og sårbarhet, kommunisere og anvende resultater fra risikoanalyser.
 • kan anvende og bruke begreper og teorier tilknyttet risiko og sårbarhet
 • kan anvende akademisk kunnskap relatert til tilgjengelig forskning resultater for å bruke dem for forskjellige praktiske og teoretiske saker knyttet til risiko og sårbarhet av ulike operasjoner

Kompetanse:

Studenten ...

 • kan kommunisere hovedbegreper inkludert teorier, utfordringer og løsninger i forskjellige temaer
 • kan foreta selvstendig vurdering og analyse av mulig risikoøkning knyttet til endringer i naturlige eller industrielle faktorer, eller endret regional aktivitet i forhold til forventede faktorer.
 • kan koordinering av nødvendige analyse- og ekspertinnsats for å fastlegge mulige konsekvenser og potensialer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning som inngår i tre samlingsuker. Obligatorisk oppmøte på minst to av tre samlinger.

Undervisningsform og arbeidsform: Varierte og studentaktive arbeidsmetoder og består av forelesninger, seminarer, arbeid i grupper.

Undervisningsomfang er på om lag 40 timer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 08.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk oppmøte på minst to av tre samlinger.
 • Inntil to skriftlige oppgaver i gruppe. En gruppe skal normalt bestå av inntil fem personer.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1508
 • Tidligere år og semester for dette emnet