høst 2024
SIK-1507 Samfunnssikkerhet og beredskap - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i grunnleggende begreper innen samfunnssikkerhet, security, sikkerhetsteori samt innføring i nasjonal og internasjonal beredskap. Ulike sikkerhetsteorier presenteres og brukes i analyse av case. Lover og regler innen beredskap og HMS vil belyses.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten …

 • har bred kunnskap om de viktigste begrepene og elementene innen norsk samfunnssikkerhetsarbeid og beredskap.
 • har kjennskap til hvordan ulike myndigheter og virksomheter har en rolle i samfunnssikkerhetsarbeid.
 • har kunnskap om krav til beredskapsplaner.
 • har kunnskap lover som har relevans i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
 • har kunnskap om sentrale sikkerhetsteorier som gir basis for videre studier innen samfunnssikkerhet.
 • har innsikt i internasjonal forskning på fagfeltet.

Ferdigheter:

Studenten …

 • forstår relevansen av lover og regler som rammeverk for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • kan utarbeide en beredskapsplan
 • forstår og kan jobbe med arbeidskrav til HMS.
 • kan ta i bruk sikkerhetsteori i arbeid i ulike typer organisasjoner.

Kompetanse:

Studenten …

 • kan tilegne seg kompetanse gjennom å innhente informasjon fra kvalitetssikrede kilder og utøve evne til kildekritikk.
 • evner å reflektere over utfordringer og dilemmaer innen fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap.
 • har erfaring med å bruke teori i analyse av empiri og kan bruke dette i ulike typer situasjoner.
 • har oppøvet evnen til samarbeid og å jobbe med tidsavgrensede prosjekt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning med tre samlinger med forelesninger og gruppearbeid.

Forelesninger: Obligatorisk oppmøte tilsvarende minst to av tre samlinger.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 20.11.2024 09:00 (Utlevering)
27.11.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
Innlevering i gruppe Godkjent – ikke godkjent
Minst to av tre samlinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte på minst to av tre samlinger. To skriftlige innleveringer med vurdering godkjent/ikke godkjent. Et arbeidskrav er gruppebasert, det andre er en individuell oppgave

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1507
 • Tidligere år og semester for dette emnet