vår 2024
SIK-1506 Øvelsesplanlegging og gjennomføring - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i internasjonal beredskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIB1009 Øvelsesplanlegging og gjennomføring 10 stp
SVF-2101 Beredskapsøvelser 7 stp

Innhold

Emnet vil gi innsikt, forståelse for hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer øvelser med forskjellige nivå, typer og kompleksitet. Emnet omhandler også administrative hensyn og problemstillinger knyttet til øvelser, samt rammer som styrer øvingsnivå og hyppighet.

Emnet vil gi innsikt og forståelse for kompleksiteten i planlegging, gjennomføring og evaluering av større nasjonale og internasjonale øvelser. Emnet vil blant annet se på sammenhengen mellom risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner og øvelser.


Anbefalte forkunnskaper

SIK-1507 Samfunnssikkerhet og beredskap, SIK-1508 Risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse , SIK-2512 Krisehåndtering og kommunikasjon

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten ...

 • har kunnskap om sammenhengen mellom risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsplaner og øvelser.
 • har kunnskap om øvingsledelse, samt øvingsplanlegging, gjennomføring og evaluering av ulike beredskapsøvelser på ulike samfunnsnivåer med hovedfokus på kommunal beredskap.
 • har bred kunnskap om ulike former for øvelser, samt krav til lovverk som regulerer øving/trening av beredskapen.
 • har kunnskap om kommunale beredskapsplaner for håndtering av uønskede hendelser.
 • kjenner til større nasjonale og internasjonale beredskapsøvelser.

Ferdigheter:

Studenten ...

 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere øvelser av ulik art, størrelse og mål.
 • kan redegjøre for planlegging, oppbygging og gjennomføring av større øvelser.
 • kan vurdere beredskapsplaner og reell håndtering av kriser i en øvelsessammenheng.
 • kan redegjøre og argumentere for viktigheten av øvelser i beredskapssammenheng.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • kan planlegge, gjennomføre og lede varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe.
 • kan evaluere ulike øvingsmomenter innenfor en større øvingssammenheng.
 • kan analysere beredskapsscenario og planverk sett opp mot erfaringer fra øvelsesvirksomhet.
 • kan formidle kunnskap om viktigheten av samarbeid mellom ulike organisasjoner og nasjoner i en krise- og katastrofesammenheng.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid.

Det er ca. 40 undervisningstimer fordelt over tre samlingsuker.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 18.04.2024 09:00 (Utlevering)
25.04.2024 14:00 (Innlevering)
7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering 1 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene består av to skriftlige innleveringer i grupper på 2 - 3 studenter.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1506
 • Tidligere år og semester for dette emnet