vår 2024
SIK-1501 Beredskapslogistikk - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIB1002 Organisasjon, ledelse og logistikk 10 stp
BIB1002 Beredskapslogistikk 10 stp

Innhold

Grunnleggende organisasjonsteori (effektiv samhandling). Grunnleggende logistikk, inklusiv effektivitet i logistikkprosesser og humanitær logistikk/logistikk i unntakstilstand. Logistikk i beredskapsarbeid i nordområdene, med vekt på det internasjonale perspektivet og samhandling mellom ulike organisasjoner. Det legges opp litteratur for videre studier.

Hva lærer du

Kandidaten skal etter å ha gjennomgått dette emnet kunne demonstrere sitt læringsutbytte på følgende måter:

Kunnskap og forståelse:

Kunnskap og forståelse om logistikk og hvordan kommersielle, offentlige og frivillige organisasjoner samarbeider i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet.

Ferdigheter:

Kunne anvende kunnskap om logistikk og internorganisatorisk samarbeid og kunne reflektere kritisk over egen praksis.

Kompetanse:

Kunne formidle kunnskap om samarbeid i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere et slikt samarbeid i en faglig sammenheng. Være i stand til på egen hånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, supplerende nettundervisning, gjesteforelesninger, virksomhetspresentasjoner og obligatoriske arbeidskrav.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 19.04.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oblig 1 Godkjent – ikke godkjent
Oblig 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Inntil to skriftlige oppgaver i grupper på inntil fem personer.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Harstad | Fjelldal |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SIK-1501
  • Tidligere år og semester for dette emnet