vår 2024
SIK-1003 HMS (helse, miljø og sikkerhet) - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SM112 HMS 10 stp

Innhold

Generelt:

HMS-regelverk til lands, til sjøs og i lufta, herunder formålet med regelverket. Tilsynsmyndighetenes rolle og ansvar. Ansvarsfordeling og medvirkning i virksomhetene. Hvordan bygge opp et internkontrollsystem/kvalitetssikringssystem. Særlig vektlegging av arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-forskriften).

Yrkeshygiene og arbeids- og miljømedisin:

 • Introduksjon til arbeidsmedisin med innføring i hvordan ytre påvirkninger kan ha betydning for menneskekroppen
 • Kjemikalier
 • Støy
 • Vibrasjon
 • Prøvetakingsstrategi
 • Inneklima
 • Yrkesskade/yrkessykdom
 • Risikokommunikasjon
 • Administrative normer, HMS datablad og merking

Psykososiale forhold:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet
 • Intervensjon/praksis

Deltema: konflikt/stress


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om rammene for HMS-arbeid generelt, herunder lovverk, ansvarlige i virksomheter og tilsynsmyndigheter.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge og igangsette HMS-arbeid i henhold til internkontrollforskriften.

Generell kompetanse

Studenten...

 • skal ha innsikt i: a) HMS-lovene og hvordan de utformes og implementeres i virksomheter og b) Begrunnelsen for rammeverket og viktigheten av HMS-arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

28 timer forelesninger og 14 timer øvinger.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 28.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet