høst 2024
SAM-1013 Samisk språkkunst - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden og årsstudiet i nordsamisk på morsmålsnivå og i Lektor i språk og samfunnsfag for trinn 8-13 med nordsamisk på morsmålsnivå som masterfag/fag 1og fag 2. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Emnet gir en god innføring i språkbruk i ulike sammenhenger. Det vil bli brukt ulike metoder og tilnærmingsmåter for å analysere hva som kjennetegner kommunikasjon og språklige virkemidler i forskjellige stilarter. Emnet legger vekt på blant annet samiske idiomer, lek med språket, gåter og ordtak. Både samiske klassikere og nyere litteratur vil utgjøre pensum. Emnet vil også ha en praktisk side der studenten skal øve opp sin egen språkbruk.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • demonstrere kunnskap og evne til å presentere og drøfte ulike typer fagtekster
 • bevissthet om språkbruk i forskjellige samiske tekster
 • kunnskap om tradisjonelle uttrykksmåter og samiske idiomer og bruken av disse i litteraturen
 • kjennskap til skrivediskurser og skriveutfordringer
 • bevissthet om hvordan litteratur skrevet på samisk kan støtte opp om egen språklige uttrykksevne

Ferdigheter

Studenten kan:

 • demonstrere kunnskap og evne til å presentere og drøfte ulike typer fagtekster
 • foreta egne vurderinger av stilistikk og sjangertilhørighet i samiske tekster
 • formidle kunnskap om ulike stilarter i samiske tekster
 • bruke skriveregler og skriveverktøy for å skrive stilistisk og grammatisk riktig språk• bruke tradisjonelle samiske uttrykksmåter i sin egen skriving

Kompetanse

Studenten kan:

 • foreta egne vurderinger av stilistikk og sjangertilhørighet i samiske tekster
 • være med på, og bidra til, faglige diskusjoner om samiske idiomer, tradisjonelle uttrykksmåter og språkvalg

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er nordsamisk. Mesteparten av teksttilfanget i emnet vil også være på samisk, fortrinnsvis nordsamisk. En del av pensumlitteraturen vil være både på samisk, norsk og engelsk. Eksamensspråket er samisk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert. ​Undervisning gis i form av forelesninger og seminarer. Det vil i alt være fire samlinger i løpet av semesteret. I de undervisningsfrie periodene skal studentene arbeide med å produsere egne tekster. Dette emnet forutsetter at studentene følger undervisningen og bidrar aktivt til diskusjonene under seminarene, og passer derfor dårlig som selvstudium.

Tekstlesing er obligatorisk forberedelse til hver forelesning. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas.

​Kvalitetssikring av emnet:

​Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 11.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Et skriftlig arbeid over et selvvalgt emne Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk fremmøte Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Et skriftlig arbeid på 2-4 sider over et selvvalgt emne. Arbeidet presenteres for de andre studentene i plenum. Det innleverte arbeidet skal være et kåseri, essay eller en faglig artikkel. Oppgaven kan utvikles til å bli eksamensarbeid i form av en semesteroppgave. Oppgaven skal leveres til fastsatt tid, som det opplyses om på første samling
 • ​Obligatorisk frammøte på 3 av 4 samlinger
 • ​En muntlig presentasjon av en selvvalgt tekst

Mer info om vurderingsform oppgave

En semesteroppgave på omtrent 5-8 sider (1500-2500 ord). Emnet og stilen/teksttypen for oppgaven velges i samråd med faglærer.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1013
 • Tidligere år og semester for dette emnet