vår 2024
SAM-1012 Samisk språkvitenskap: Språk i samfunnet og flerspråklighet - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-1012 Samisk språkvitenskap: Språket i bruk 10 stp
SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp

Innhold

Emnet skal gi kunnskaper om de ulike samiske språkenes stilling i samfunnet og om flerspråklighet i et samfunnsperspektiv. Emnet gir også en innføring i hvordan majoritetsspråkene påvirker det samiske språket. I dette inngår også språkplanlegging og språkvitalisering. Studentene skal vurdere skriftlige og muntlige tekster i et språkrøktsperspektiv. I dette vil det også inngå oversetting.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • det samiske språks stilling i samfunnet og forstå hvilke faktorer på ulike nivå (individ-, gruppe- og samfunnsnivå) som påvirker språkets situasjon
 • hva flerspråklighet innebærer for individer og for samfunnet i sin helhet (for eksempel i spørsmålet om språkbevarelse eller språkbytte)
 • hvordan det samiske språket påvirkes av majoritetsspråkene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • vurdere tekster i språkrøktsperspektiv
 • identifisere majoritetsspråklig påvirkning i egne og andres tekster
 • oversette tekster til korrekt samisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

​Undervisning gis i form av forelesninger og seminarer. Det vil i alt være fire samlinger i løpet av semesteret. I de undervisningsfrie periodene skal studentene arbeide med å produsere egne tekster. Dette emnet forutsetter at studentene følger undervisningen og bidrar aktivt til diskusjonene under seminarene, og passer derfor dårlig som selvstudium.

​Kvalitetssikring av emnet:

​Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

​Tekstlesing er obligatorisk forberedelse til hver forelesning. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Muntlig øving Godkjent – ikke godkjent
IKomp Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • ​​2 obligatoriske skriftlige øvinger
 • ​1 obligatorisk muntlig øving
 • ​Planlegging, gjennomføring og deltakelse i en språkaktivitet
 • ​75 % oppmøte på kursmøtene
 • ​Gjennomføre universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, iKomp. Kursbevis må legges frem. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving. 

Mer info om vurderingsform oppgave

 • En semesteroppgave i form av en fagartikkel/vitenskapelig rapport på 5-8 sider à 2000 tegn og 1-2 sider bilder/diagram/tegninger. Emnet for artikkelen velges innen pensum i samråd med faglærer.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1012
 • Tidligere år og semester for dette emnet