vår 2024
SAM-1011 Samisk språkvitenskap: Samiske språk og dialekter - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i nordsamisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå og ha tatt emnet SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-1011 Samisk dialektologi og leksikografi 10 stp
SAM-1011 Samisk språkvitenskap: Nordsamisk dialektologi 10 stp
SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp

Innhold

Emnet gir en generell innføring i dialektforsking, språkendring og tilhørende fagterminologi. I emnet behandles variasjonene i de nordsamiske dialektene. Fonologisk variasjon vektlegges og studenten blir kjent med UPA for transkribering. I emnet behandles også særtrekkene ved de øvrige samiske språkene. Videre gir emnet en innføring i forskjellene mellom nordsamisk og lule- og sørsamisk i et språkhistorisk perspektiv, og studenten leser også tekster på lule- og sørsamisk.

Anbefalte forkunnskaper

SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om nordsamiske varieteter- og om særtrekkene for andre samiske dialekter og språk
 • kunnskap om språkendring
 • kunnskaper om lulesamisk og sørsamisk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gi en oversiktlig redegjørelse for særtrekk for de samiske språk og nordsamiske dialekter
 • redegjøre for dialektale forskjeller i nordsamisk og de viktigste forskjellene mellom nord-, lule- og sørsamisk
 • gi uttrykk for forskjeller i dialekter ved hjelp av fonologisk transkripsjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.05.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skrifltig øvelse 1 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig øvelse 2 Godkjent – ikke godkjent
Muntlig øvelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To innleveringer og en muntlig presentasjon som må være godkjent senest 2 uker før eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1011
 • Tidligere år og semester for dette emnet