vår 2024
RUS-3115 Russisk samtidskultur - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergraden i russlandsstudier og kan tas som enkeltemner av studenter som fyller opptakskravet til master i russisk.

Opptakskrav

 • Fullført bachelorgrad i russlandsstudier med faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i russisk.
 • Fullført bachelorgrad i russisk med faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i russisk samt minimum 40 studiepoeng i historie og statsvitenskapelige emner, eller tilsvarende.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden). Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir en dypere innsikt i endringene i russisk kulturliv fra Sovjetunionens sammenbrudd og fram til i dag. Du vil få innblikk i ulike teoretiske perspektiver innen russisk kultur og i hovedtendensene i dagens russiske kulturdebatt. I lys av dette vil du arbeide med og analysere verk innen bl.a. samtidsprosa og lyrikk, film og populærmusikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • styrket kjennskap til russisk samtidskultur og kulturdebatt
 • oversikt over hovedtendenser i og verker fra nyere russisk litteratur, film, kunst og musikk

Ferdigheter

Du kan:

 • analysere kulturobjekter innen feltet russisk samtidskultur
 • selvstendig drøfte og analysere ulike former for russiskspråklige kulturuttykk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: engelsk, russisk og norsk.

Eksamensspråk: norsk


Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesning og seminar. Det blir gitt veiledning til skriftlige oppgaver. I tillegg vises fire filmer på ettermiddags-/kveldstid i løpet av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.05.2024 09:00 (Utlevering)
30.05.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • én muntlig presentasjon på ca. 20 minutter i løpet av semesteret

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-3115
 • Tidligere år og semester for dette emnet