vår 2024
RUS-2040 Språklig fordypning: Strukturen i russisk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i russisk, og kan tas som valgemne i bachelorstudiet i russlandsstudier. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Forkunnskapskrav: RUS-1025 1 Russisk grammatikk og tekstarbeid.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUSS-212 Russisk grammatikk, fonologi og språkhistorie 10 stp
RUS-2041 Språklig fordypning: Strukturen i russisk for språk og økonomi 10 stp

Innhold

Emnet gir en systematisk innføring i sentrale emner fra russisk språkvitenskap med hovedvekt på moderne russisk fonologi (lydlære), morfologi (ordbøyning og orddannelse) og syntaks (setningsbygning). Emnet omfatter også en kort introduksjon til russisk språkhistorie.

Anbefalte forkunnskaper

RUS-1040 Russisk grammatikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har grundige kunnskaper om:

 • russisk lydlære
 • ordbøyning
 • orddannelse
 • setningsbygning

Ferdigheter:

Du har:

 • oppøvd ferdigheter i grammatisk analyse. Samtidig har de fått trening i akademisk skriving

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger/seminar, samt jevnlige grammatiske øvelser som studentene arbeider med på egen hånd. Undervisningsopplegget er til en viss grad internettstøttet. Pensumlitteraturen leses på skandinavisk, engelsk og/eller russisk.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.05.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

En maksimum 10-siders hjemmeoppgave over et selvvalgt emne Godkjent – ikke godkjent
70 % av de ukentlige arbeidsoppgavene godkjent Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En hjemmeoppgave på maksimum 10 sider over et selvvalgt emne i tilknytning til pensum. Emnet skal godkjennes av faglærer.
 • 70 % av de ukentlige arbeidsoppgavene må innleveres og bestås
 • 70 % oppmøte på undervisningen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2040
 • Tidligere år og semester for dette emnet