vår 2024
RUS-2025 Praktisk skriftlig og muntlig russisk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå, og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Forkunnskapskrav: RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUS-2020 Russisk tekst og tale 2 5 stp
RUS-2030 Oversettelse til russisk 2 5 stp

Innhold

Emnet omfatter skriftlige øvelser i å oversette fra norsk til russisk og øvelser i å bruke russisk muntlig.

Hva lærer du

Du får oppøvet uttale, forståelse og kommunikasjonsevne og blir flinkere i oversettelse og praktisk grammatikk.

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskaper om de sentrale grammatiske konstruksjoner i russisk, bl. a. bruk av preposisjonsuttrykk og partikler
 • et avansert ordforråd
 • kunnskaper om viktige forskjeller mellom norsk og russisk språkbruk

Ferdigheter:

Du kan:

 • oversette middels vanskelige tekster til russisk
 • forstå middels vanskelige tekster i russisk
 • føre samtaler på russisk om dagligdagse emner, eller emner knyttet til kultur og samfunn i den russiskspråklige verden.

Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk og norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og øvelser. Studenten leverer og får rettet og gjennomgått skriftlige oversettelsesoppgaver hver uke. Oversettelsesoppgavene har variert ordforråd og tematikk, og en del av tekstene tar opp emner relatert til moderne russiske samfunnsforhold.

I undervisningen inngår også muntlige øvelser. Studentene lærer å bruke språket aktivt i kjente situasjoner, diskutere nyheter og utveksle synspunkter. Hjemmearbeid omfatter lytteøvelser (der studentene skriver ned det de hører på cd) og lesning av enklere tekster uten ordbok.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 16.05.2024 08:00
5/10 30 Minutter A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 06.05.2024 09:00
5/10 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte på undervisningen Godkjent – ikke godkjent
Lytteprøver Godkjent – ikke godkjent
Oversettelsesoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70% oppmøte på undervisningen
 • 70% av lytteprøvene med godkjent resultat innen den ukentlige fristen
 • én kort muntlig presentasjon på ca. 10 minutter på russisk med utgangspunkt i en fritt valgt russisk tekst (skjønnlitteratur eller avisprosa, 8 sider)
 • 70% av oversettelsesoppgavene

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2025
 • Tidligere år og semester for dette emnet