høst 2024
RUS-1210 Østslavisk og russisk historie 850-1861 - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i russisk, bachelorstudiet i russisk, bachelorstudiet i russlandsstudier og for studenter på lektorutdanning 8-13 med russisk som fag 1 eller 2. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Det kreves ingen forkunnskaper utover generell studiekompetanse, men det vil være en fordel å ha noe kjennskap til russisk og en viss oversikt over generell europeisk historie.


Innhold

Emnet gir en oversikt over russisk historie fra 800-tallet og frem til opphevelsen av livegenskapet i 1861. Den politiske historien og utviklingen av den russiske staten står sentralt, og ses i sammenheng med sosiale og kulturelle forhold. Hovedlinjene blir belyst i et komparativt perspektiv, der ulike historiefaglige teorier og hypoteser omkring sentrale begivenheter presenteres og vurderes.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • Grunnleggende kunnskap om Russlands historiske, politiske og kulturelle utvikling år 850-1881.
 • Oversikt over de viktigste sentrale hendelser, fenomener og begreper i russisk historie i perioden.
 • Innsikt i Russlands kulturelle og samfunnsmessige særtrekk og forhold til Europa og Asia.
 • Kjennskap til de viktigste og mest aktuelle debattområder i studiet av Russlands historie.

Ferdigheter

Du kan:

 • redegjøre for de sentrale problemstillingene i eldre russisk historie.
 • grunnleggende fagterminologi for feltet.
 • føre en skriftlig faglig diskusjon på et grunnleggende, faglig relevant nivå.
 • skrive en kort historievitenskapelig tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning: norsk og engelsk.

Eksamensspråk: norsk


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger der studentene oppfordres til å bidra til diskusjon. I undervisningsopplegget er det inkludert oppgaveskriving med obligatorisk individuell veiledning og fortløpende evaluering.

Pensumlitteraturen leses på norsk og engelsk og eventuelt andre språk der dette er naturlig.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 18.11.2024 14:00 (Innlevering) 1 Semester A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Innlevering av oppgavemanuskript Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig prøve Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % oppmøteInnlevering av oppgavemanuskript (minimum 1750 ord) med ajourført litteraturliste
 • oppmøte til individuell veiledning.
 • En skriftlig prøve i Canvas.

Mer info om vurderingsform oppgave

 • semesteroppgaven skal omfatte ca. 8 sider.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1210
 • Tidligere år og semester for dette emnet