vår 2024
RUS-1115 Russland i dag: politikk, kultur og samfunn - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår i bachelorgrad i russlandsstudier men kan erstattes av RUS-1110 Innføring i russisk litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i det postsovjetiske Russlands politiske, samfunnsmessige og kulturelle utvikling fra 1991 til idag, dets politiske og administrative institusjoner, rettsvesen, statlige organisasjoner og politiske kultur.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • Oversikt over det politiske systemet og maktfordelingen i dagens Russland
 • Forståelse av Russlands samfunnsmessige utvikling siden 1991
 • Kjennskap til russiske statlige og politiske institusjoner og organisasjoner

Ferdigheter

Du kan:

 • orientere seg i russisk politikk og politiske prosesser på et grunnleggende nivå
 • vurdere og analysere aktuelle russiske samfunnsspørsmål på et grunnleggende nivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: engelsk og norsk

Eksamensspråk: norsk


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Hjemmeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Kunnskapstest i Fronter Godkjent – ikke godkjent
Informasjonskompetansekurs (iKomp) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • en hjemmeoppgave på 5 normalsider midtveis i semestereten
 • kunnskapstest i Canvas.
 • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, iKomp.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1115
 • Tidligere år og semester for dette emnet